آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آيين¬نامه اجرايي بند (و) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۲۱/۰۲/۱۴۰۰
آيين¬نامه اجرايي تبصره (۲) ماده (۴) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت از کالاي...
۲۱/۰۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين شهرستان‌هاي غيربرخوردار از اشتغال
۲۱/۰۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در شهرستان بيرجند استان خراسان¬جنوبي
۲۱/۰۲/۱۴۰۰
اصلاح تصويب¬نامه شماره ۱۴۸۵۸۱/ت۵۶۰۲۰هـ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۹
۱۶/۰۲/۱۴۰۰
آيين‌نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۱۲/۰۲/۱۴۰۰
منشور اخلاقي و اداري و اخلاق حرفه¬اي کارگزاران نظام
۱۲/۰۲/۱۴۰۰
آيين‏نامه نحوه و مرجع صدور مجوز توليد، عرضه يا حمل ادوات موضوع تبصره (۲) الحاقي ماده (۶۱۷) قانون مجازات...
۱۲/۰۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين مشاغل سخت و زيان‌آور سازمان/ واحدهاي آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداريهاي کشور
۱۲/۰۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص بخشي از وظايف حاکميتي وزارت جهاد کشاورزي
۱۲/۰۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص اقدامات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات جهت حفظ حق دسترسي شهروندان و کاربران به خدمات...
۱۲/۰۲/۱۴۰۰
مصوبه انتخاب نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي در هيأت امناي سازمان ملي تعليم و تربيت کودک
۰۷/۰۲/۱۴۰۰
مصوبه انتخاب نمايندگان شوراي عالي انقلاب فرهنگي در شوراي راهبردي علم، فناوري و نوآوري دفاعي و امنيتي
۰۷/۰۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص جايگزيني آقاي علي اوسط اکبري‌مقدم به عنوان عضو موظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد...
۰۷/۰۲/۱۴۰۰
ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۰۷/۰۲/۱۴۰۰