آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح آيين‌نامه استخراج رمز دارايي‌ها
۲۷/۰۸/۱۴۰۲
اصلاح دستورالعمل احراز صلاحيت مديران عامل و اعضاي هيأت‌مديره/ هيأت عامل و همچنين افرادي که به نمايندگي...
۲۷/۰۸/۱۴۰۲
اصلاح آيين‌نامه انتظام‌بخشي، شفاف‌سازي و ضابطه‌مندسازي درآمدها و هزينه‌هاي شرکت‌هاي دولتي
۲۷/۰۸/۱۴۰۲
اصلاح بند (۴) تصويب‌نامه شماره ۱۶۱۹۳/ت۵۷۲۸۰هـ مورخ ۱۸/۲/۱۴۰۰
۲۷/۰۸/۱۴۰۲
اصلاح آيين‌نامه نحوه برگزاري و نظارت بر انتخابات شوراي مرکزي، شوراهاي مناطق و هيئت بازرسان سازمان نظام...
۲۷/۰۸/۱۴۰۲
الحاق عبارت به تصويب‌نامه شماره۶۴۴۶۸/ت۶۱۴۶۶هـ مورخ ۱۷/۴/۱۴۰۲
۲۷/۰۸/۱۴۰۲
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۳۶۴۲۵/ت۵۷۷۸۸هـ مورخ ۹/۴/۱۳۹۹
۲۷/۰۸/۱۴۰۲
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۹۱۳۵۲/ت۵۹۹۷۸هـ مورخ ۳۰/۵/۱۴۰۱
۲۷/۰۸/۱۴۰۲
مصوبه شماره ۷۱/۱۲۶۳۰۸ مورخ ۲۹/۷/۱۴۰۲ کميسيون تعيين حريم راه‌هاي کشور
۲۷/۰۸/۱۴۰۲
مصوبات جلسه پنجاهم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور
۲۱/۰۸/۱۴۰۲
مصوبات جلسه چهل و نهم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور
۱۵/۰۸/۱۴۰۲
مصوبه تشکيل سازمان ملي سنجش و ارزشيابي نظام آموزش کشور
۲۹/۰۷/۱۴۰۲
مصوبه انتخاب نمايندگان شوراي عالي انقلاب فرهنگي در شوراي راهبري پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC)...
۲۹/۰۷/۱۴۰۲
مصوبات جلسه چهل و ششم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور
۱۰/۰۷/۱۴۰۲
مصوبات جلسه چهل و پنجم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور
۱۰/۰۷/۱۴۰۲