آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
الزامات سامانه‌هاي الکترونيکي آموزش و پرورش و شبکه آموزشي دانش‌آموز (شاد)
۰۱/۰۸/۱۴۰۰
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص حمايت از کشاورزان حاصلخيزي،...
۰۱/۰۸/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي سيدميعاد صالحي به عنوان رييس هيأت‌مديره و مدير عامل شرکت راه¬آهن جمهوري...
۰۱/۰۸/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي داود منظور به عنوان رييس کل سازمان امور مالياتي کشور
۰۱/۰۸/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين اعضاي شوراي عالي بورس و اوراق بهادار
۰۱/۰۸/۱۴۰۰
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص تمديد تاريخ اجراي تصويب‌نامه...
۱۹/۰۷/۱۴۰۰
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص صادرات دام زنده غيرمولد...
۱۹/۰۷/۱۴۰۰
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص پرداخت مطالبات و هزينه‌هاي...
۱۹/۰۷/۱۴۰۰
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص بسته سياستي حمايت از زعفران
۱۹/۰۷/۱۴۰۰
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص بسته سياستي حمايت از کشاورزي...
۱۹/۰۷/۱۴۰۰
آيين نامه اجرايي بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۱۹/۰۷/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي سيدرضا مرتضوي به عنوان استاندار اصفهان
۱۹/۰۷/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي مهدي دوستي به عنوان استاندار هرمزگان
۱۹/۰۷/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي محمدرضا هاشمي به عنوان استاندار سمنان
۱۰/۰۷/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي مهران فاطمي به عنوان استاندار يزد
۱۰/۰۷/۱۴۰۰