آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص تبديل روستاي کردکندي مرکز دهستان مهرانرود مرکزي بخش مرکزي شهرستان بستان‌آباد استان...
۱۰/۰۳/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تغيير مرکز دهستان سردصحرا بخش مرکزي شهرستان تبريز و مرکز دهستان ديزجرود غربي بخش...
۱۰/۰۳/۱۴۰۰
اصلاح مواد (۸۲) و (۸۷) آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمرکي
۳۰/۰۲/۱۴۰۰
الحاق ماده (۱۳) به آيين‌نامه اجرايي بند (د) ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوري اسلامي ايران
۳۰/۰۲/۱۴۰۰
الحاق تبصره به بند (۱) تصويب نامه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷هـ مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۲
۳۰/۰۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين حداقل سرمايه مؤسسات بيمه ايراني براي مؤسسات بيمه غيردولتي
۳۰/۰۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در شهرستان زرنديه استان مرکزي
۳۰/۰۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين کمک هزينه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتداي فروردين ماه سال ۱۴۰۰
۳۰/۰۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين راه مجاز گمرکي در منطقه تازه‌کند پارس‌آباد مغان در استان اردبيل
۳۰/۰۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص خريد توافقي و حمايتي محصولات کشاورزي در سال زراعي (۱۴۰۰ـ ۱۳۹۹)
۳۰/۰۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در شهرستان صومعه‌سراي استان گيلان
۲۷/۰۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص موافقتنامه دوجانبه در زمينه کمک متقابل اداري در امور گمرکي بين دولت جمهوري اسلامي...
۲۷/۰۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در شهرستان کلات استان خراسان رضوي
۲۲/۰۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري بخش کهک در استان قم
۲۱/۰۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص مصوبات منسوخ در موضوع حمل و نقل ريلي (راه‌آهن) از سال ۱۲۸۵ تا پايان بهمن ۱۳۹۹
۲۱/۰۲/۱۴۰۰