آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبات اولين و دومين جلسه شوراي عالي ترويج و توسعه فرهنگ ايثار و شهادت
۲۰/۰۹/۱۳۹۸
اصلاحيه روزنامه رسمي کشور در خصوص تغييرات آيين‌نامه اجرايي پرداخت کمک‌هزينه تحصيلي به حافظان و قاريان...
۰۳/۰۷/۱۳۹۸
سند راهبردي توسعه پژوهش و آموزش عالي قرآني کشور
۲۶/۰۳/۱۳۹۸
ساماندهي برگزاري آزمون‌هاي بين‌المللي زبان فارسي
۰۴/۱۰/۱۳۹۷
اصلاح ماده ۸ آئين‌نامه شوراي توسعه فرهنگ قرآني
۰۹/۰۷/۱۳۹۷
سند راهبردي توسعه آموزش عمومي قرآن کشور
۲۲/۱۲/۱۳۹۶
اصلاح و تکميل تبصره ۲ ماده واحده تغييرنام مدرسه عالي شهيد مطهري به دانشگاه شهيد مطهري (مصوب ۲۴/۱/۱۳۸۹)
۱۰/۱۲/۱۳۹۶
اصلاح تبصره ۱ ماده ۲ آيين‌نامه تشکيل هيأت رسيدگي به امور مؤسسات فرهنگي قرآن و عترت کشور
۱۷/۱۰/۱۳۹۶
آيين‌نامه اجرايي پرداخت کمک هزينه تحصيلي دانشجويي به حافظان و قاريان در سال ۱۳۹۶
۱۴/۱۰/۱۳۹۶
اصلاح ماده ۸ آيين‌نامه شوراي توسعه فرهنگ قرآني
۱۴/۱۰/۱۳۹۶
مصوبه انتخاب نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي عضويت در شوراي سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و نظارت مرکزي...
۱۴/۱۰/۱۳۹۶
سند راهبردي توسعه فعاليت‌هاي تبليغي ترويجي قرآني پيشنهادي کميسيون توسعه فعاليت‌هاي تبليغي ترويجي قرآني
۲۹/۰۶/۱۳۹۶
سياستها و ضوابط ارتقاء مشارکت خيرين و واقفين در پيشرفت حوزه علم و فناوري
۱۲/۰۶/۱۳۹۶
اساسنامه صندوق مشارکت توسعه فرهنگ قرآني
۲۹/۱۰/۱۳۹۵
طرح ملي حفظ قرآن کريم
۱۳/۰۴/۱۳۹۵