آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح اساسنامه شرکت شهر فرودگاهي امام خميني (ره)
۲۲/۰۳/۱۴۰۱
اساسنامه شرکت شهر فرودگاهي امام خميني (ره)
۱۸/۱۱/۱۴۰۰
اصلاح اساسنامه صندوق کارآفريني اميد
۰۵/۱۱/۱۴۰۰
اساسنامه کميته ملي المپيک جمهوري اسلامي ايران
۰۸/۰۹/۱۴۰۰
اساسنامه صندوق بيمه حوادث طبيعي ساختمان
۰۸/۰۹/۱۴۰۰
اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصي سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران
۰۵/۰۸/۱۴۰۰
اصلاح ماده (۷) اساسنامه سازمان فناوري اطلاعات ايران
۰۵/۰۸/۱۴۰۰
اساسنامه صندوق کارآفريني اميد
۰۵/۰۸/۱۴۰۰
اساسنامه صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستائيان و عشاير
۲۴/۰۵/۱۴۰۰
اصلاح اساسنامه موزه انقلاب اسلامي و دفاع مقدس
۰۳/۰۴/۱۴۰۰
اساسنامه شرکت حمل و نقل ريلي مسافري حومه¬اي (سهامي خاص)
۲۶/۱۲/۱۳۹۹
اساسنامه صندوق حمايت از فرصت¬هاي شغلي افراد داراي معلوليت تحت‌پوشش سازمان بهزيستي کشور
۱۲/۱۱/۱۳۹۹
اساسنامه نمونه صندوق‌هاي پژوهش و فناوري غيردولتي
۱۲/۱۱/۱۳۹۹
اصلاح ماده (۷) اصلاحي اساسنامه شرکت ارتباطات زيرساخت
۱۹/۰۸/۱۳۹۹
اصلاح اساسنامه جامعه مشاوران رسمي مالياتي ‌ايران
۱۰/۰۷/۱۳۹۹