آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح ماده (۵) آيين‌نامه اجرايي قانون شکار و صيد
۰۹/۱۲/۱۴۰۲
اصلاح آيين‌نامه صدور انواع گواهينامه‌هاي رانندگي
۰۳/۱۲/۱۴۰۲
اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده (۸) قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات
۲۹/۱۱/۱۴۰۲
اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۰) قانون حمايت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و...
۲۹/۱۱/۱۴۰۲
اصلاح آيين‌نامه تعيين سقف حق بيمه شخص ثالث و نحوه تخفيف، افزايش يا تقسيط آن
۲۹/۱۱/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۶) آيين‌نامه اجرايي بند (ل) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۲۹/۱۱/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۴) آيين‌نامه فني در زمينه کنترل و کاهش آلودگي‌ها (موضوع ماده (۲) قانون هواي پاک)
۲۹/۱۱/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۱۰) اصلاحي آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
۲۹/۱۱/۱۴۰۲
اصلاح آيين‌نامه اجرايي ماده (۲۰) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
۲۹/۱۱/۱۴۰۲
اصلاح آيين‌نامه اجرايي بندهاي(ط) و (ف) تبصره (۵) و جزء (۱) بند (ث) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال...
۲۶/۱۱/۱۴۰۲
اصلاح آيين‌نامه اجرايي بندهاي (الف) و (ب) ماده (۹) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور...
۲۶/۱۱/۱۴۰۲
اصلاح آيين‌نامه اجرايي تبصره (۱۴) و تبصره (۲) ماده (۲۰) آيين¬نامه اجرايي بند (ز) تبصره (۱۹) ماده واحده...
۲۶/۱۱/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۴) آيين¬نامه اجرايي ماده (۴) قانون مانع¬زدايي از توسعه صنعت برق
۲۶/۱۱/۱۴۰۲
اصلاح بند (۱۲) ماده (۲) آيين‌نامه تعيين وظايف، مقررات و اعضاي شوراي عالي نقشه¬برداري کشور
۲۶/۱۱/۱۴۰۲
اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي
۲۶/۱۱/۱۴۰۲