آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح ماده (۱۵) آيين‌نامه اجرايي قانون مجازات اشتغال به حرفه کاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه...
۱۸/۰۲/۱۴۰۲
اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از کودکان و نوجوانان بي سرپرست و بدسرپرست
۱۷/۰۲/۱۴۰۲
اصلاح تبصره (۲) اصلاحي ماده (۲) آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۰۷) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم
۱۷/۰۲/۱۴۰۲
الحاق جزء (۷) به بند (الف) ماده (۴) آيين¬نامه راجع به نحوه تشکيل کميسيون¬هاي مشترک با کشورهاي خارجي
۰۵/۰۲/۱۴۰۲
اصلاح و تنفيذ آيين نامه اجرايي بند (ل) تبصره (۱۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۰۵/۰۲/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۳۳) آيين¬نامه مديريت ايمني حمل و نقل و سوانح رانندگي
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
الحاق بند (۲۰) به ماده (۱) آيين¬نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ط)، (ي)، (ک) و (ل)...
۲۲/۱۲/۱۴۰۱
اصلاح آيين‌نامه نحوه تشکيل جلسات و چگونگي اتخاذ تصميمات هيئت داوري موضوع ماده (۲۱) تنفيذي قانون برنامه...
۰۸/۱۲/۱۴۰۱
اصلاح ماده (۴) آيين‌نامه اجرايي تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۰۸/۱۲/۱۴۰۱
اصلاح آيين‌نامه استخراج رمزدارايي‌ها
۲۵/۱۱/۱۴۰۱
اصلاح ماده (۱۲) آيين‌نامه اجرايي بند (ت) ماده (۱۱) قانون جهش توليد دانش‌بنيان
۲۸/۱۰/۱۴۰۱
اصلاح آيين‌نامه چگونگي تعيين و حدود وظايف سخنگوي هيئت دولت و تشکيل شوراي اطلاع‌رساني دولت
۲۸/۱۰/۱۴۰۱
اصلاح آيين‌نامه اجرايي حمايت از کسب و کارهاي برخط حوزه بيمه و تقويت نظام تنظيم‌گري حوزه بيمه‌هاي تجاري
۲۸/۱۰/۱۴۰۱
اصلاح ماده (۲۱) ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۱۳/۱۰/۱۴۰۱
اصلاح ماده (۲۱) ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۱۳/۱۰/۱۴۰۱