آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران
۲۲/۰۲/۱۳۹۷
اصلاح بند (۱۱) ماده (۳) اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران
۲۹/۰۱/۱۳۹۷
اصلاح در انتهای بند (ج) ماده (۱۸) اساسنامه صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی
۱۶/۱۲/۱۳۹۶
اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران
۱۶/۱۲/۱۳۹۶
اصلاح ماده (۵) و تبصره (۲) ماده (۳۹) اساسنامه شرکت‌های تولید نیروی برق شیروان، سهند، کرمان، خلیج‌فارس،...
۱۰/۱۲/۱۳۹۶
اصلاح اساسنامه سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی
۰۳/۱۱/۱۳۹۶
اصلاح بند (پ) ماده (۲۰) اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه
۲۰/۱۰/۱۳۹۶
اصلاح بند (الف) ماده (۶) اصلاحی اساسنامه شرکت مادرتخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور
۱۹/۱۰/۱۳۹۶
اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور
۲۱/۰۶/۱۳۹۶
اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران
۲۴/۰۵/۱۳۹۶
اصلاح اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران
۲۱/۰۴/۱۳۹۶
اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون
۳۱/۰۶/۱۳۹۵
اصلاحیه قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
۲۸/۰۶/۱۳۹۵
اصلاح ماده (۱۷) اساسنامه شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور
۲۲/۰۳/۱۳۹۵
اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی فرودگاههای کشور (سهامی خاص)
۲۷/۱۲/۱۳۹۴