آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آيين‌نامه اجرايي نحوه شناسايي کارگران شاغل در کارگاه هاي ساختماني کشور
۱۹/۱۲/۱۴۰۲
آيين‌نامه اجرايي موضوع تبصره (۴) ماده (۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۱۹/۱۲/۱۴۰۲
الحاق بند (ت) به ماده(۷۵) آيين‌نامه اجرايي قانون امورگمرکي
۱۹/۱۲/۱۴۰۲
آيين‌نامه اجرايي تبصره (۴) الحاقي به بند (الف) ماده (۵) قانون بيمه‌هاي اجتماعي کارگران ساختماني
۱۶/۱۲/۱۴۰۲
آيين‌نامه اجرايي تبصره ماده (۸) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري¬ها و دهياري¬ها
۰۹/۱۲/۱۴۰۲
آيين‌نامه اجرايي جزء (۲) بند (ث)تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۰۹/۱۲/۱۴۰۲
آيين نامه اجرايي قانون نقل و انتقال سوابق بيمه يا کسور بازنشستگي بين صندوق هاي بازنشستگي و تجميع سوابق...
۰۳/۱۲/۱۴۰۲
آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه تشکيل و فعاليت تشکل‌هاي صنفي ـ تخصصي
۰۳/۱۲/۱۴۰۲
آيين‌نامه اجرايي بند (الف) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۲۹/۱۱/۱۴۰۲
آيين نامه اجرايي بند (ث) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۲۹/۱۱/۱۴۰۲
آيين‌نامه اجرايي قانون حفاظت از خاک
۲۹/۱۱/۱۴۰۲
آيين¬نامه اجرايي بند (ب) ماده (۲۸) قانون شکار و صيد
۲۶/۱۱/۱۴۰۲
آيين‌نامه اجرايي مشاوره نوهمسران در پنج سال اول زندگي مشترک
۲۶/۱۱/۱۴۰۲
الحاق تبصره (۲) به ماده (۳) آيين‌نامه راجع به نحوه تشکيل کميسيون¬هاي مشترک با کشورهاي خارجي
۲۶/۱۱/۱۴۰۲
آيين‌نامه اجرايي ماده (۴) قانون مانع‌زدايي از توسعه صنعت برق
۱۸/۱۱/۱۴۰۲