آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبات هفتاد و ششمين نشست هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب و کار
۲۶/۰۶/۱۴۰۲
مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۳۴۵ مورخ ۰۹/۰۳/۱۴۰۲ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص تعيين تکليف پروانه...
۰۸/۰۶/۱۴۰۲
مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۴۶ مورخ ۰۴/۰۴/۱۴۰۲ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص تصميم‌گيري در خصوص...
۰۸/۰۶/۱۴۰۲
مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۳۴۶ مورخ ۰۴/۰۴/۱۴۰۲ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص بازنگري حد نصاب کارکرد...
۰۸/۰۶/۱۴۰۲
مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۳۴۴ مورخ ۱۷/۰۲/۱۴۰۲ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص تعرفه خدمت اتصال و...
۰۸/۰۶/۱۴۰۲
مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۴۵ مورخ ۰۹/۰۳/۱۴۰۲ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص بازنگري بندهاي ۱ـ۴،...
۰۸/۰۶/۱۴۰۲
مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۴۶ مورخ ۰۴/۰۴/۱۴۰۲ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص اصلاح بندهاي ۶ و ۱۶...
۰۸/۰۶/۱۴۰۲
مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۴۵ مورخ ۹/۳/۱۴۰۲ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص بازنگري مصوبه شماره...
۰۸/۰۶/۱۴۰۲
مصوبه شماره ۶ جلسه شماره ۳۴۴ مورخ ۱۷/۲/۱۴۰۲ کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص بازنگري مصوبه شماره...
۰۸/۰۶/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص ارجاع اختلاف‌هاي ناشي از اجرا يا تفسير قراردادهاي مربوط به طرح‌هاي عمراني دستگاه هاي...
۰۸/۰۶/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در استان اردبيل
۲۶/۰۵/۱۴۰۲
اصلاح بند (۵) تصويب‌نامه شماره ۳۶۶۱۶/ت۶۰۴۷۹هـ مورخ ۳/۳/۱۴۰۲
۲۳/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص احداث راهدارخانه در بخش (۳) قوچان، شهرستان فاروج استان خراسان شمالي
۲۳/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تأمين اعتبار لازم جهت پرداخت کمک هزينه ثبت‌نام و تحصيل دانش‌آموزان داراي استعداد برتر...
۲۳/۰۵/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص حق استفاده از منافع (۴۱۴۶۶) مترمربع از پلاک ثبتي (۸۴۳) فرعي از (۳۴) اصلي واقع در بخش...
۲۳/۰۵/۱۴۰۲