آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصميم جلسه ۴۶۶ شوراي رقابت مورخ ۱۰/۳/۱۴۰۰
۲۴/۰۳/۱۴۰۱
مصوبات شصتمين نشست هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب و کار
۲۴/۰۳/۱۴۰۱
تصويب‌نامه درخصوص افزايش حداقل مستمري بازنشستگي، ازکارافتادگي و بازماندگان تأمين اجتماعي از تاريخ ۱/۱/۱۴۰۱
۲۴/۰۳/۱۴۰۱
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي درخصوص اصلاح بند (۲) تصويب‌نامه...
۲۲/۰۳/۱۴۰۱
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي درخصوص خريدهاي تضميني و حمايتي...
۲۲/۰۳/۱۴۰۱
مصوبات شصت و دومين نشست هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب و کار
۰۹/۰۳/۱۴۰۱
تصويب‌نامه درخصوص لازم‌الاجرا بودن دستورات مرکز ديسپاچينگ ملي برق ايران (شرکت مديريت شبکه برق ايران)...
۰۹/۰۳/۱۴۰۱
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي درخصوص اصلاح قيمت تضميني گندم در...
۲۹/۰۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي درخصوص قيمت تضميني شير خام به ازاء هر...
۲۹/۰۲/۱۴۰۱
نظريه‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۲۹/۰۲/۱۴۰۱
مصوبات پنجاه و هفتمين نشست هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب و کار
۲۶/۰۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي درخصوص ايجاد زمينه‌هاي تشويق...
۱۲/۰۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه درخصوص مسافرت وزيران جهاد کشاورزي و نفت به کشورهاي برزيل، کوبا، نيکاراگوئه و ونزوئلا
۱۲/۰۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه درخصوص تعيين اعضاء موظف و غيرموظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي قشم
۱۲/۰۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص حذف معاونان اجرايي و اقتصادي رييس جمهور از ترکيب کميسيون اقتصاد موضوع بند (۱) ماده...
۰۸/۰۲/۱۴۰۱