آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
دستورالعمل موضوع بند (ط) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۰۷/۰۹/۱۴۰۲
الحاق تبصره به بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۴۶۰۹۹/ت۶۱۱۰۶هـ مورخ ۲۱/۳/۱۴۰۲
۰۷/۰۹/۱۴۰۲
الحاق جدول به جداول پيوست تصويب‌نامه شماره ۸۴۴۱۱/ت۵۵۱۸۱هـ مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۷
۰۷/۰۹/۱۴۰۲
مصوبه تأمين و تخصيص اعتبار تهيه و اجراي برش‌هاي استاني نقشه مهندسي فرهنگي کشور
۰۶/۰۹/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص مذاکره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي مسافر...
۰۴/۰۹/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين کارمزد ثبت سفارش کالا
۰۴/۰۹/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص مجوز خريد چهارده دستگاه خودروي سواري توليد داخل توسط استانداري همدان
۰۴/۰۹/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضي از شرکت‌هاي مديريت شبکه برق ايران و برق منطقه‌اي فارس...
۰۴/۰۹/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين مبالغ جزاي نقدي موضوع فصل نهم قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴)...
۰۴/۰۹/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص اقدام بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به اعطاي (۱۳۰) هزار فقره تسهيلات بانکي قرض‌الحسنه...
۰۴/۰۹/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص بهره‌برداري از (۴۲۳۷۳) متر مربع از پلاک ثبتي (۳) فرعي از (۱۱) واقع در بخش ثبتي (۴)...
۰۴/۰۹/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص مذاکره، پيش امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه تجارت آزاد بين دولت جمهوري اسلامي...
۰۴/۰۹/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص واگذاري باقيمانده سهام متعلق به دولت در شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران به سازمان...
۰۴/۰۹/۱۴۰۲
مقررات نظام ايمني هسته‌اي در خصوص نواحي انحصاري، کم جمعيت و فاصله از مرکز جمعيت در تأسيسات هسته‌اي
۰۴/۰۹/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين سود بازرگاني انواع لاستيک خودروي سواري صرفاً تا پايان سال ۱۴۰۲
۰۴/۰۹/۱۴۰۲