آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شماره سه جلسه بيست و يکم شوراي اجرايي فناوري اطلاعات کشور
۱۶/۰۴/۱۴۰۰
مصوبه شماره دو جلسه بيست و يکم شوراي اجرايي فناوري اطلاعات کشور
۱۶/۰۴/۱۴۰۰
مصوبه شماره يک جلسه بيست و يکم شوراي اجرايي فناوري اطلاعات کشور
۱۶/۰۴/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص استفاده سازمان تامين اجتماعي از اطلاعات موجود در پايگاه اطلاعاتي هويتي، عملکردي و...
۱۶/۰۴/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تأمين مالي هزينه‌هاي اجراي پروژه باند (۲۹) چپ فرودگاه بين‌المللي مهرآباد
۱۶/۰۴/۱۴۰۰
تصويب‌نامه درخصوص تغيير کاربري اسکله بندر صيادي کياشهر
۱۴/۰۴/۱۴۰۰
تصويب‌نامه درخصوص تأمين مابه التفاوت ريالي نرخ مرجع پايان سال ۱۳۹۱ تا نرخ ارز مربوط بازار ثانويه در روز...
۱۴/۰۴/۱۴۰۰
آيين¬نامه اجرايي ماده (۶) قانون حمايت از اطفال و نوجوانان
۱۲/۰۴/۱۴۰۰
حدود انتشار امواج و پرتوهاي موضوع ماده (۳۰) قانون هواي پاک
۱۲/۰۴/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين حق تمبر انواع بارنامه و صورت وضعيت مسافري
۱۲/۰۴/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در شهرستان شيراز استان فارس
۱۲/۰۴/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در بخش مرکزي شهرستان مرودشت استان‌فارس
۱۲/۰۴/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در بخش مرکزي شهرستان کوار استان فارس
۱۲/۰۴/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين فهرست اولويت‌هاي صنعتي (با اولويت صنايع معدني)
۱۲/۰۴/۱۴۰۰
مصوبات شوراي عالي آمايش سرزمين از سال ۱۳۹۶ تا انتهاي سال ۱۳۹۹
۳۱/۰۳/۱۴۰۰