آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص تعيين ميزان کمک هزينه (يارانه) پرداختي سازمان بهزيستي کشور به مراکز غيردولتي (روزانه...
۲۷/۰۴/۱۴۰۰
تصويب‌نامه درخصوص تعيين شهرستان نهبندان (استان خراسان جنوبي) به مدت سه ماه از اول خرداد تا پايان مرداد...
۲۷/۰۴/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين سند ارتقاي بهره‌وري بخش ساير خدمات
۲۷/۰۴/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين سند ارتقاي بهره‌وري بخش صنعت
۲۷/۰۴/۱۴۰۰
مصوبات جلسه بيست و دوم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور
۲۷/۰۴/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين سند ارتقاي بهره‌وري بخش کشاورزي
۲۷/۰۴/۱۴۰۰
آيين‌نامه اجرايي شرايط دسترسي و نحوه بهره‌برداري ژنتيکي موضوع ماده‌(۶) قانون حفاظت و بهره‌برداري از...
۲۷/۰۴/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين سند ارتقاي بهره‌وري بخش ارتباطات
۲۷/۰۴/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين سند ارتقاي بهره‌وري بخش آب، برق و گاز
۲۷/۰۴/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين سند ارتقاي بهره‌وري بخش ساختمان
۲۷/۰۴/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين سند ارتقاي بهره‌وري بخش حمل و نقل
۲۷/۰۴/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين سند ارتقاي بهره‌وري بخش نفت
۲۷/۰۴/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين سند ارتقاي بهره‌وري بخش معدن
۲۷/۰۴/۱۴۰۰
تصويب‌نامه درخصوص تقسيمات کشوري در شهرستانهاي فنوج و نيک‌شهر در استان سيستان و بلوچستان
۲۲/۰۴/۱۴۰۰
تصويب‌نامه درخصوص تقسيمات کشوري در شهرستانهاي دشتياري، چاه‌بهار و کنارک در استان سيستان و بلوچستان
۲۲/۰۴/۱۴۰۰