آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه ماده واحده تجميع و يکپارچه‌سازي اجراي پيوست‌هاي حوزه فرهنگ در طرح‌ها و برنامه‌هاي مهم و کلان
۱۱/۰۵/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين حقوق ورودي برخي از ورق‌هاي سرد و گرم فولادي
۱۱/۰۵/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در شهرستان سنقر استان کرمانشاه
۱۱/۰۵/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در شهرستان اصفهان استان اصفهان
۱۱/۰۵/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري شهرستان مياندوآب استان آذربايجان غربي
۱۱/۰۵/۱۴۰۰
سياست‌هاي اجرايي تشويق و حمايت از کارآفرينان پيشرو
۰۵/۰۵/۱۴۰۰
آيين نامه تضمين معاملات مشارکت عمومي ـ خصوصي
۰۵/۰۵/۱۴۰۰
آيين‌نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب) و (ج) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۰۵/۰۵/۱۴۰۰
اساسنامه فدراسيون¬هاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران
۲۷/۰۴/۱۴۰۰
مصوبات جلسه بيست و سوم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور
۲۷/۰۴/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين ميزان کمک هزينه (يارانه) پرداختي سازمان بهزيستي کشور به مراکز غيردولتي (روزانه...
۲۷/۰۴/۱۴۰۰
تصويب‌نامه درخصوص تعيين شهرستان نهبندان (استان خراسان جنوبي) به مدت سه ماه از اول خرداد تا پايان مرداد...
۲۷/۰۴/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين سند ارتقاي بهره‌وري بخش ساير خدمات
۲۷/۰۴/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين سند ارتقاي بهره‌وري بخش صنعت
۲۷/۰۴/۱۴۰۰
مصوبات جلسه بيست و دوم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور
۲۷/۰۴/۱۴۰۰