آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص محل هزينه ارايه خدمات عمومي اجباري (USO) در ناحيه خدمات تعيين‌شده توسط دارنده پروانه...
۰۶/۰۶/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص واريز مبلغ تضمين‌شده تسهيم درآمد سال مالي ۱۴۰۰ توسط شرکت خدمات ارتباطي ايرانسل به...
۰۶/۰۶/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص پوشش بيمه‌هاي پايه براي خدمات نازايي و ناباروري
۰۶/۰۶/۱۴۰۰
اصلاح جزء(۲) بند (ت) تصويب‌نامه شماره ۱۵۲۵۳۶/ت۵۷۹۴۴هـ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۹
۰۴/۰۶/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص محاسبه ضريب ريالي براي پزشکان و اعضاي هيأت علمي تمام وقت جغرافيايي جهت خدمات ارايه...
۰۴/۰۶/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص سهم خودپرداخت (فرانشيز) پرداختي بيماران بستري در قالب نظام ارجاع براي بيمه‌شدگان کميته...
۰۴/۰۶/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص پوشش بيمه‌اي واکسن‌هاي پنوموکوک پلي والان
۰۴/۰۶/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين تعرفه‌هاي خدمات پرستاري در منزل براي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني...
۰۴/۰۶/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص پرداخت هزينه‌هاي درماني بيماران بيمه‌شده به ميزان بيش از تعرفه دولتي مطابق مصوبه شوراي...
۰۴/۰۶/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص پوشش بيمه‌اي داروي سونيتينيب توليد داخل
۰۴/۰۶/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص پوشش بيمه‌اي داروي اوروليموس (۲۵/۰) و (۷۵/۰) ميلي‌گرم
۰۴/۰۶/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص پوشش بيمه‌هاي پايه خدمات پردازش و ذخيره‌سازي خون محيطي موبيليزه و مغز استخوان بر...
۰۴/۰۶/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تهاتر مطالبات‌ شرکت‌‌ سوخت‌رساني و خدمات فرودگاهي اوج از شرکت‌‌‌ هواپيمايي جمهوري...
۰۴/۰۶/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص عدم وجاهت قانوني دستورالعمل يا بخشنامه داخلي ابلاغ‌شده توسط سازمان‌هاي بيمه‌گر‌ پايه...
۰۴/۰۶/۱۴۰۰
تصويب‌نامه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص خريدهاي تضميني و حمايتي...
۰۲/۰۶/۱۴۰۰