آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح ماده (۵) آيين‌نامه اجرايي ماده (۶۳) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين
۲۷/۰۸/۱۳۹۹
اصلاح آيين¬نامه اجرايي بند (و) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۰۱/۰۸/۱۳۹۹
اصلاح آيين¬نامه اجرايي شوراي¬عالي سلامت و امنيت غذايي
۰۱/۰۸/۱۳۹۹
اصلاح تبصره‌ ماده (۵) آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي
۰۴/۰۶/۱۳۹۹
اصلاح تبصره (۳) بند (۲) ماده (۱۰) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
۲۷/۰۵/۱۳۹۹
اصلاح ماده (۲۰) آيين‌نامه اجرايي قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست
۱۳/۰۵/۱۳۹۹
اصلاح در ماده (۳) آيين¬نامه اجرايي ماده (۶۱) الحاقي قانون رفع موانع توليد رقابت¬پذير و ارتقاي نظام مالي...
۱۱/۰۵/۱۳۹۹
اصلاح آيين‌نامه استفاده از اراضي، احداث بنا و تأسيسات در خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها
۱۱/۰۵/۱۳۹۹
اصلاح آيين‌نامه اعطاي تابعيت ايران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي
۱۱/۰۵/۱۳۹۹
اصلاح تبصره (۲) ماده (۲۴) آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۴) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن
۲۴/۰۴/۱۳۹۹
اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (ط) ماده (۲۹) قانون مديريت خدمات کشوري
۲۴/۰۴/۱۳۹۹
اصلاح آيين¬نامه اجرايي قانون حمايت از شرکت¬ها و مؤسسات دانش¬بنيان و تجاري¬سازي نوآوري¬ها و اختراعات
۰۴/۰۴/۱۳۹۹
اصلاح بند (ر) ماده (۱) آيين‌نامه اجرايي قانون احداث پروژه¬هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشارکت...
۰۴/۰۴/۱۳۹۹
اصلاح تبصره (۱) بند (ت) ماده (۳) آيين¬نامه اجرايي بند (الف) ماده (۲۶) قانون برگزاري مناقصات
۰۴/۰۴/۱۳۹۹
اصلاح ماده (۳) آيين‌نامه اجرايي ماده (۷۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري...
۲۸/۰۱/۱۳۹۹