آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۳۲۵۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده۱۰ تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري قم در...
۰۸/۰۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۲۵۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شماره ۴۴۸۶/۷/ک ـ ۲۹/۸/۱۳۹۸ شوراي اسلامي شهر...
۰۶/۰۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۲۵۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ـ بندهاي ۲و۳ تبصره ۱۵ از قسمت توضيحات تعرفه...
۰۶/۰۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۲۵۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شوراي اسلامي شهر ابهر با عنوان بهاي خدمات...
۰۱/۰۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: موافق اعمال ماده ۹۱ و رفع تعارض بين آراي هيأت عمومي...
۳۰/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۲۲۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: عبارت «و تعهدات» در بخشنامه شماره ۱۰۲/۹۸/۲۰۰ـ۲۱/۱۲/۱۳۹۸...
۳۰/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۲۲۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۴ مکاتبه شماره ۱۳۱۳۱۳ـ ۱۹/۸/۱۴۰۰ معاون توسعه...
۳۰/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره‌هاي ۳۲۴۲ الي ۳۲۴۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق بند ۳ـ۸ـ۶ ضوابط طرح تفصيلي...
۳۰/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۲۴۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه ۴۷۰/۳۵۶۹۷۹/۲۷۷۵ ـ۱۹/۵/۱۴۰۰ آموزش و پرورش...
۳۰/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۲۲۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: قسمت اخير نامه شماره ۸۴۸۵/۲۳۲/ص ـ ۱۱/۸/۱۴۰۰ مديرکل...
۳۰/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۲۴۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: عبارت«ميزان مدت خدمت ضرورت» از تبصره ۲ بند ۱۱ بخش...
۳۰/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۲۴۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ـ‌ رديف ۱ جدول موضوع مصوبه شماره ۸۷ ـ ۵ مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۷...
۳۰/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۲۴۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۴ دفترچه عوارض و بهاي خدمات شهرداري اراک در...
۳۰/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۲۴۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رديف‌هاي ۵و۶ از تعرفه شماره ۱۸ـ ۳۵ تعرفه عوارض...
۳۰/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۲۴۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه شماره ۱۱۳۱ از تعرفه عوارض و درآمدهاي شهرداري...
۳۰/۰۱/۱۴۰۱