آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص تعيين تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش عمومي غيردولتي در سال ۱۴۰۲
۰۵/۰۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص امضاي موقت موافقت¬نامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي...
۰۵/۰۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين فرودگاه رامسر در استان مازندران به عنوان فرودگاه مجاز براي ورود و خروج کالا...
۰۵/۰۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين ارزش نسبي بسته خدمات و مراقبت‌هاي پرستاري
۰۵/۰۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين کمک هزينه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتداي فروردين ماه سال ۱۴۰۲
۰۵/۰۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص صلح سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور و آستان قدس رضوي در موضوع معوض...
۰۵/۰۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص ضريب حقوق اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و قضات و ضريب حقوق شاغلين...
۰۵/۰۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص واگذاري حق بهره‌برداري از (۳۲/۲۱۴۰۵۹) مترمربع از پلاک ثبتي (۱۴۵) فرعي از (۱۱) اصلي،...
۰۵/۰۲/۱۴۰۲
آيين‌نامه‌ تعيين حق بيمه پايه و حداکثر تعهد صندوق بيمه حوادث طبيعي ساختمان
۰۵/۰۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين خدمات تشخيصي و درماني در بخش خصوصي در سال ۱۴۰۲
۰۵/۰۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص نرخ حق بيمه درمان مطابق ماده (۷۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي...
۰۵/۰۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش دولتي در سال ۱۴۰۲
۰۵/۰۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش خيريه و موقوفه در سال ۱۴۰۲
۰۵/۰۲/۱۴۰۲
مصوبات جلسه چهل و يکم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور
۱۹/۰۱/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۹) آيين‌نامه اجرايي تبصره (۲) ماده (۷) قانون حمايت از احياء، بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده...
۱۶/۰۱/۱۴۰۲