آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۲۶۹۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند (ب) از جز ۲ـ۲ـ۲ با عنوان «شرايط اختصاصي» ذيل...
۲۹/۰۴/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۶۳۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۱۳ تعرفه عوارض محلي سالهاي ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شوراي...
۲۷/۰۴/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۶۲۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۳ از قسمت «تذکرات مهم» ذيل عنوان «پيوست شماره...
۲۷/۰۴/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۶۳۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شماره ۵۳۹۵۱/۱۰۰/۱ ـ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹ شوراي اسلامي...
۲۷/۰۴/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۶۲۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تعيين سن حداکثر ۲۸ سال در اطلاعيه برگزاري مصاحبه...
۲۷/۰۴/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۶۲۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۳۳۵۹۹/۱۰/۲۰۰ مورخ ۲۸/۴/۱۳۸۸ سرپرست امور...
۲۷/۰۴/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۶۱۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: حکم مقرر در ماده ۶ و تبصره‌هاي ۱ و ۲ آن و همچنين...
۲۷/۰۴/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۶۲۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۴۲۷۸۸/۱۸۰۲/۲۱۳ ـ ۱۰/۵/۱۳۸۶ معاون...
۲۷/۰۴/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۶۵۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه جلسه مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۶ شوراي توسعه مديريت...
۲۷/۰۴/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۶۳۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۴ تصويب‌نامه شماره ۱۵۴۴۳۸/ت۵۲۲۵۱هـ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۴...
۲۷/۰۴/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۶۳۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شماره ۱۸۸/۰۰/۲۸ مورخ ۳۰/۱۰/۱۴۰۰ شوراي اسلامي...
۲۷/۰۴/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۶۳۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۲۳ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شوراي اسلامي...
۲۷/۰۴/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۶۳۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: فراز مورد شکايت از صورتجلسه مورخ ۹/۸/۱۳۷۹ شوراي...
۲۷/۰۴/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۶۳۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۴۲ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي ۱۳۹۴...
۲۷/۰۴/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۶۰۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه شماره ۳ـ۲ از تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شوراي...
۲۵/۰۴/۱۴۰۲