آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي در خصوص «بررسي راهکارهاي افزايش ميزان سهم ترافيک داخلي و مقابله با پالايش‌شکن‌ها»...
۱۶/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي در خصوص «ايجاد سامانه ملي و جامع داده‌ها» مصوبه شماره دو نود و ششمين جلسه...
۱۶/۱۲/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي در خصوص«بررسي پيشنهاد تغيير موضوع بند ۱ ماده ۲ سند "سياست‏ها و اقدامات ساماندهي...
۱۶/۱۲/۱۴۰۲
دستورالعمل ساماندهي واگذاري شناسه ارتباطي مصوب يکصد و بيست و پنجمين جلسه کميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي...
۲۱/۱۱/۱۴۰۲
دستورالعمل ساماندهي خدمات ميزباني در فضاي مجازي کشور مصوب يکصد و بيست و هشتمين جلسه کميسيون عالي تنظيم...
۲۱/۱۱/۱۴۰۲
دستورالعمل اجرايي بهبود حفاظت از حريم خصوصي کاربران و شيوه جمع‏آوري، پردازش و نگهداري اطلاعات کاربران...
۰۳/۱۱/۱۴۰۲
مصوبات جلسه پنجاه و دوم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور
۱۸/۰۹/۱۴۰۲
مصوبات جلسه پنجاه و يکم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور
۱۸/۰۹/۱۴۰۲
مصوبات جلسه چهل و هشتم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور
۱۸/۰۹/۱۴۰۲
مصوبات جلسه چهل و هفتم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور
۱۸/۰۹/۱۴۰۲
پيشگيري و مقابله با قمار در فضاي مجازي
۰۴/۱۲/۱۴۰۱
مصوبات جلسه سي و پنجم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور
۰۷/۰۷/۱۴۰۱
سند راهبردي جمهوري اسلامي ايران در فضاي مجازي
۲۷/۰۶/۱۴۰۱
شرح وظايف، اختيارات و ترکيب اعضاي کميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي کشور
۲۷/۰۶/۱۴۰۱
دستورالعمل بکارگيري خدمات شبکه هاي ارتباطي براي کمک به توسعه صنعت خودروهاي متصل
۰۲/۰۴/۱۴۰۱