آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۱۳۲۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: در خصوص وقوع تخلفات ساختمان و ساخت و سازهاي غيرمجاز...
۰۱/۱۰/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۳۱۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ـ رديف ۱ تعرفه شماره ۲ـ ۵ از فصل دوم دفترچه عوارض...
۰۱/۱۰/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۳۲۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان...
۲۹/۰۹/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۳۲۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: در خصوص مبناي محاسبه مهلت اعتراض به آراي کميسيون...
۲۲/۰۹/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۳۱۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: حداکثر تا مبلغ برآورد اوليه» از بند ۴ بخشنامه شماره...
۲۲/۰۹/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۳۱۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۷۰/۱۱۶۲۶/۴۱۸/۶۰۷ مورخ ۲۹/۸/۱۴۰۰ اداره...
۲۲/۰۹/۱۴۰۱
رأي شماره‌هاي ۱۳۱۳ الي ۱۳۱۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: دستورالعمل نحوه برگزاري آزمون، اعطاي...
۰۵/۰۹/۱۴۰۱
رأي شماره‌هاي ۱۳۱۰ و ۱۳۱۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ـ مادامي که مجوز استخدام پيماني از...
۰۵/۰۹/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۳۰۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: عبارت «چنانچه شخص ياد شده در يکي از ادارات يا مؤسسات...
۰۵/۰۹/۱۴۰۱
رأي شماره‌هاي ۱۳۰۶ و ۱۳۰۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ـ ماده ۸ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰...
۰۵/۰۹/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۳۰۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مطب‌هاي دامپزشکي مجاز به فعاليت در واحدهاي مسکوني...
۰۵/۰۹/۱۴۰۱
رأي شماره‌هاي ۱۲۹۴ و ۱۲۹۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شماره ۲۹۳۳/۹۸/۳/۵/۵ ـ ۱۵/۱۱/۱۳۹۸...
۰۵/۰۹/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۲۹۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ـ بندهاي(۱ـ۲)، (۲ـ۲) (۳ـ۲)، (۴ـ۲) و (۱۱ـ۲) از...
۰۵/۰۹/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۲۹۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: دستورالعمل اجرايي بند سوم ماده ۲۹ قانون تشکيلات،...
۰۵/۰۹/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۲۸۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: عبارت «و کل مبلغ صورت حساب نقدي تلقي مي‌شود» از...
۰۵/۰۹/۱۴۰۱