آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۳۲۷۶۹۵۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۱۱۹۱۵۲/۶۰ ـ ۸/۵/۱۳۹۷ وزارت صنعت ،...
۰۱/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۲۷۵۸۲۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲ مصوبه شماره ۲۹۲۹۷۲/۶۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۷...
۰۱/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۲۷۵۷۶۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: صورتجلسه کميته تصويب طرح‌هاي هادي و تعيين محدوده...
۰۱/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۲۷۴۹۲۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۲ الحاقي به بند ۳ـ۱ از مصوبه شماره ۲۸۸۱...
۰۱/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۲۷۵۶۴۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۹ آيين‌نامه تقسيط عوارض و بهاي خدمات سال...
۲۸/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۲۷۵۳۷۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱ از مصوبه شماره ۲۶۹ مورخ ۵/۸/۱۴۰۰ شوراي...
۲۰/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۲۷۴۸۲۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رديف ۵ جدول بند ۱ و بند ۳ از تصويب‌نامه شماره...
۱۹/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۱۹۷۴۰۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۲۲۴۰۴۶/ ۴۸۰۱۱ مورخ ۳/ ۱۲/ ۱۴۰۱ معاون...
۱۹/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۱۴۶۳۷۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: عبارت "به استثناء انواع شيرهاي طعم‌دار" از ستون...
۱۹/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۱۹۷۳۲۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۳ـ ۳ و عبارت مورد شکايت از بند ۵ ضوابط اجرايي...
۱۶/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۱۹۷۳۰۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: آن قسمت از تبصره (۱) ماده (۱۴) شيوه‌نامه اجرايي...
۱۶/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۱۴۶۵۹۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: الف. تبصره ۷ ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلي و بهاي...
۱۶/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۱۹۷۳۹۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: عطف به ماسبق نمودن الحاق يک تبصره به ذيل ماده...
۱۶/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۱۹۷۳۸۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۰۱/ ۱۱۰/ ۸۸۰۶ مورخ ۲۵/ ۱/ ۱۴۰۱ مشاور...
۱۶/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۱۹۷۳۷۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: قسمت‌هاي (الف) و (ب) بند ۳ مصوبه شماره ۱۰۵۵۱۱۱۶...
۱۶/۰۱/۱۴۰۳