آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۵۶۴۰۷۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۲ تعرفه (۹ـ۴) از تعرفه عوارض و بهاي خدمات...
۲۴/۰۴/۱۴۰۳
رأي شماره ۵۶۴۰۲۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شماره ۴۵۵۵/۰۱/۲۸ مورخ ۱۳/ ۱۱/۱۴۰۱ شوراي...
۲۴/۰۴/۱۴۰۳
رأي شماره ۵۶۳۹۸۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۴ از آيين‌نامه شماره ۳۰۴۴۸ مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۹...
۲۴/۰۴/۱۴۰۳
رأي شماره ۵۶۳۹۱۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۷ هيأت چهار نفره استان آذربايجان...
۲۴/۰۴/۱۴۰۳
رأي شماره ۵۶۳۸۰۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بندهاي ۱ ، ۲ و ۶ از دستورالعمل تعيين رتبه‌هاي...
۲۴/۰۴/۱۴۰۳
رأي شماره ۵۶۳۷۰۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۷۲۳۱/۵۰۰/د مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۸ مشاور...
۲۴/۰۴/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۴۵۸۹۷۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شماره ۳۶۶۸۵/م/ص مورخ ۱۸/۱۰/۱۴۰۰ ستاد تنظيم...
۱۹/۰۴/۱۴۰۳
رأي شماره ۵۶۳۶۶۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۱۱ تحت عنوان بهاي تأمين پارکينگ براي واحدهاي...
۱۷/۰۴/۱۴۰۳
رأي شماره ۵۶۳۵۸۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۷ از آيين‌نامه اجرايي ماده (۳۳) اصلاحي قانون...
۱۷/۰۴/۱۴۰۳
رأي شماره ۵۶۳۵۱۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱۱ ماده۳ از شرايط عمومي داوطلبان از دفترچه...
۱۷/۰۴/۱۴۰۳
رأي شماره ۵۰۸۷۰۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: با اعمال ماده ۹۱ قانون ديوان عدالت اداري نسبت...
۱۷/۰۴/۱۴۰۳
رأي شماره ۵۶۳۴۶۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: عبارت "حداکثر دو سال" مندرج در تبصره ماده۳ و...
۱۷/۰۴/۱۴۰۳
رأي شماره ۵۰۸۶۵۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: عبارت "پروانه چراي دام جزء ماترک متوفي محسوب...
۱۷/۰۴/۱۴۰۳
رأي شماره ۵۰۸۶۰۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۱۴۹۰۶۶۶/۹۷ مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۷ مدير...
۱۷/۰۴/۱۴۰۳
رأي شماره ۵۰۸۵۶۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۸۰۲۰۷/۵۰۰/۱۴۰۱ مورخ ۲۹/۹/۱۴۰۱ معاون...
۱۷/۰۴/۱۴۰۳