آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي وحدت رويه شماره ۸۳۰ هيأت عمومي ديوان عالي کشور
۰۲/۰۳/۱۴۰۲
رأي شماره‌هاي ۲۵۸۶ الي ۲۵۸۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال تبصره ۲ ماده ۲ تعرفه عوارض...
۰۷/۰۲/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۵۸۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان...
۰۷/۰۲/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۵۸۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند (د) ماده ۱ صورتجلسه مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۹ هيأت چهارنفره...
۳۰/۰۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۵۸۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بندهاي ۱ و ۵ مکاتبه شماره ۸۲۷۲/۴۲/۴۴ مورخ ۳۱/۳/۱۴۰۱...
۳۰/۰۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۵۸۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: قسمت اخير نامه شماره ۶۲۲۶/۲۰/۰۱۲ مورخ ۲۱/۱/۱۴۰۱...
۲۲/۰۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۵۷۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱۷ مصوبه مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۴ هيأت امناي دانشگاه...
۲۲/۰۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۵۱۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۳۱ آيين‌نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها...
۱۹/۰۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۵۰۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۲۳۹۷۲۹/۶۰ مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۷ وزير صنعت،...
۱۹/۰۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۵۰۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ذيل بند (ب) تصويب‌نامه شماره ۴۵۳۱۳/ت۵۹۵۴۹هـ...
۱۹/۰۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۵۰۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: عبارت "قبل از صدور برگ اجرايي" در بند ۲۳ دستورالعمل...
۱۹/۰۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۵۰۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه جلسه شماره ۱۷۶ مورخ ۲/۳/۱۴۰۰ شوراي اسلامي...
۱۹/۰۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۴۷۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۹ صورتجلسه مورخ ۲/۲/۱۳۹۶ هيأت امناي دانشگاه...
۰۸/۰۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۴۵۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۶ از صفحه ۶ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شوراي...
۰۸/۰۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۴۴۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۷ از مصوبه جلسه شماره ۱۴۷ ـ ۲۳/۱۰/۱۳۹۸ شوراي...
۲۴/۱۲/۱۴۰۱