آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۴۳۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۲ ماده ۳۱ آيين‌نامه اجرايي ماده ۳۳ قانون نظام...
۱۴/۰۴/۱۴۰۱
رأي شماره ۴۳۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق مکاتبات شماره ۳۶۱۹/۲۱/۸۰/۹۹ ـ ۳۰/۲/۱۳۹۹
۱۴/۰۴/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۹۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۳۰ آيين‌نامه دوره‌هاي دستياري دندانپزشکي مصوب...
۱۱/۰۴/۱۴۰۱
رأي شماره‌هاي ۳۹۳ و ۳۹۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: حکم مقرر در جزء ۸ بند (ج) دستورالعمل...
۱۱/۰۴/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۹۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۲۵۰۱۲/ص/۹۴۰ ـ ۲/۴/۱۴۰۰ مديريت استان...
۱۱/۰۴/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۸۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رديف ۷۹ از دفترچه عوارض محلي سالهاي ۱۳۹۶ الي ۱۳۹۹...
۱۱/۰۴/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۸۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۱۵ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي ۱۳۹۴ الي...
۱۱/۰۴/۱۴۰۱
رأي شماره‌هاي ۳۸۶ و ۳۸۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه نرخ خدمات مهندسي ساختمان استان...
۱۱/۰۴/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۸۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رأي صادره از شعبه چهارم بدوي ديوان عدالت اداري که...
۱۱/۰۴/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۳۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رديف ۲ تعرفه شماره ۳ـ۲۰ از تعرفه عوارض محلي سال...
۱۱/۰۴/۱۴۰۱
رأي شماره‌هاي ۳۵۳ الي ۳۵۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: صرفاً اطلاق حکم مقرر در بخشنامه شماره...
۱۱/۰۴/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۸۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۱ ماده ۱۳ آيين‌نامه اجرايي ماده ۳۳ اصلاحي...
۱۱/۰۴/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۸۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: آن قسمت از مواد ۵۵ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال...
۱۱/۰۴/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۴۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه شماره ۱۴ از تعرفه عوارض سالهاي ۱۳۹۸، ۱۳۹۹...
۱۱/۰۴/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۳۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۶ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي ۱۳۹۷، ۱۳۹۸،...
۱۱/۰۴/۱۴۰۱