آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
سياست‌هاي کلي تأمين اجتماعي
۱۴/۰۴/۱۴۰۱
آيين‌نامه چگونگي بازرسي کار
۱۴/۰۴/۱۴۰۱
آيين‌نامه اجرايي مواد (۳۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۵۳) و (۵۵) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران
۲۲/۰۳/۱۴۰۱
آيين نامه اجرايي تبصره ماده (۶۶) قانون جامع خدمات رساني ايثارگران
۲۲/۰۳/۱۴۰۱
الحاق تبصره به بند (الف) ماده (۵) آيين‌نامه اجرايي ماده (۲۰) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي...
۲۲/۰۳/۱۴۰۱
آيين نامه حمايت از توليد دانش‎بنيان و اشتغال‎آفرين در بخش کشاورزي و منابع طبيعي
۰۱/۰۲/۱۴۰۱
الحاق تبصره (۳) به ماده (۱۷) آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از توسعه صنايع پايين دستي نفت خام و ميعانات...
۲۵/۰۱/۱۴۰۱
آيين نامه اجرايي واردات، صادرات و عبور پسماندها براساس مقررات کنوانسيون بازل
۱۶/۱۲/۱۴۰۰
اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (ز) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۱۶/۱۲/۱۴۰۰
آيين‌نامه نحوه رسيدگي به تخلفات و اتهامات تحريف‌کنندگان اسناد، تاريخ و وقايع دفاع مقدس
۳۰/۱۱/۱۴۰۰
آيين‌نامه اجرايي بند (ب) ماده (۹۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي...
۱۸/۱۱/۱۴۰۰
اصلاح تبصره ماده (۳) آيين نامه اجرايي تبصره (۶) الحاقي به ماده واحده قانون انتقال مراقبين بهداشت مدارس...
۱۲/۱۱/۱۴۰۰
اصلاح آيين¬نامه اجرايي ماده (۷۷) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)
۱۲/۱۱/۱۴۰۰
اصلاح ماده (۶) آيين نامه داخلي هيأت دولت
۱۲/۱۱/۱۴۰۰
اصلاح آيين¬نامه اجرايي بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۱۲/۱۱/۱۴۰۰