آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصميمات جلسات ۵۱۹ و ۵۵۶ شوراي رقابت در خصوص دستورالعمل تنظيم بازار روغن پايه
۱۴/۰۲/۱۴۰۲
مصوبه شوراي رقابت در خصوص بررسي اساسنامه نهاد تنظيم‌گر بخش صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و صنايع وابسته
۲۹/۰۹/۱۴۰۰
مصوبه شوراي رقابت در خصوص بررسي اساسنامه نهاد تنظيم‌گر بخش صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و صنايع وابسته
۲۹/۰۹/۱۴۰۰
دستورالعمل اجرايي مواد۴۷، ۴۸ و ۴۹ قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل۴۴ قانون اساسي
۰۴/۱۰/۱۳۹۷
تصميم جلسه ۳۳۹ شوراي رقابت در خصوص صنعت آلومينيوم
۲۵/۰۵/۱۳۹۷