آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح آيين نامه اجرايي ارتقاي اخلاق حرفه اي در نظام اداري
۲۲/۰۲/۱۴۰۳
اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون نقل و انتقال سوابق بيمه يا کسور بازنشستگي بين صندوق‌هاي بازنشستگي و تجميع...
۲۲/۰۲/۱۴۰۳
اصلاح آيين‌نامه توليد، دانش‌بنيان و اشتغال‌زايي در صنعت نفت
۱۱/۰۲/۱۴۰۳
اصلاح آيين‌نامه حمايت از توليد، دانش‌بنيان و اشتغال‌آفرين در حوزه وزارت کشور
۱۱/۰۲/۱۴۰۳
اصلاح آيين‌نامه جذب و نگهداري سرمايه انساني استعداد برتر و نخبه در دستگاه‌هاي اجرايي
۱۱/۰۲/۱۴۰۳
الحاق تبصره (۳) به ماده (۴) آيين‌نامه اجرايي بند (ت) ماده (۱۱) قانون جهش توليد دانش¬بنيان
۲۰/۰۱/۱۴۰۳
اصلاح آيين‌نامه اجرايي مواد (۳۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۵۳) و (۵۵) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران
۲۰/۰۱/۱۴۰۳
اصلاح آيين‌نامه استقرار مدارس و مراکز غيردولتي در مناطق، نواحي و محلات مختلف
۲۰/۰۱/۱۴۰۳
اصلاح آيين‌نامه اجرايي جزء (۲) بند (ث) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۱۹/۰۱/۱۴۰۳
اصلاح ماده (۱۱) آيين‌نامه واردات خودروهاي نو
۲۸/۱۲/۱۴۰۲
الحاق بند (۶) به ماده (۱۵) آيين¬نامه اجرايي تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا...
۱۹/۱۲/۱۴۰۲
اصلاح آيين‌نامه اجرايي حمايت از صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي
۱۹/۱۲/۱۴۰۲
اصلاح آيين‌نامه اجرايي بند (و) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۱۹/۱۲/۱۴۰۲
اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه تشکيل و فعاليت تشکل‌هاي صنفي ـ تخصصي
۱۶/۱۲/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۳) آيين‌نامه اجرايي بند (ث) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۱۶/۱۲/۱۴۰۲