آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح ماده (۸) آيين‌نامه اجرايي نحوه تعيين و شناسايي خانوارهاي ايراني و اتباع خارجي
۳۰/۰۳/۱۴۰۱
اصلاح تبصره ماده (۶) آيين‌نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۳۰/۰۳/۱۴۰۱
اصلاح تصويب‌نامه‌هاي شماره ۵۷۴۱/ت۵۸۶۶۶هـ مورخ ۲۳/۱/۱۴۰۰، شماره ۵۷۳۲/ت۵۸۶۶۶هـ مورخ ۲۳/۱/۱۴۰۰، شماره ۵۷۴۴/ت۵۸۶۶۶هـ...
۳۰/۰۳/۱۴۰۱
اصلاح بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۴۲۳۲۹/ت۵۹۸۲۵هـ مورخ ۱۸/۳/۱۴۰۱
۳۰/۰۳/۱۴۰۱
اصلاح بند (۳) تصويبنامه شماره ۱۶۰۲۴۹/ت۵۹۳۹۷هـ مورخ ۱۱/۱۲/۱۴۰۰
۰۸/۰۲/۱۴۰۱
اصلاح بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۱۶۰۲۰۵/ت۵۹۳۹۳هـ مورخ ۱۱/۱۲/۱۴۰۰
۱۸/۰۱/۱۴۰۱
اصلاح تصويب­نامه شماره ۱۲۵۳۶/ت۵۸۷۱۵هـ مورخ ۷/۲/۱۴۰۰
۲۸/۱۲/۱۴۰۰
اصلاح ماده (۳) اصلاحي تصويب‌نامه شماره ۱۳۴۶۸۴/ت۵۳۷۰۶هـ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۶
۲۸/۱۲/۱۴۰۰
اصلاح جداول پيوست تصويب‌نامه شماره ۱۱۳۴۴۵/ت۵۹۰۳۳هـ مورخ ۲۴/۹/۱۴۰۰
۲۵/۱۲/۱۴۰۰
اصلاح بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۱۵۰۹۳۳/ت۵۸۵۷۳هـ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۹
۲۳/۱۲/۱۴۰۰
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۱۳۴۴۵/ت۵۹۰۳۳هـ مورخ ۲۴/۹/۱۴۰۰
۲۰/۱۱/۱۴۰۰
اصلاح جداول (الف) و (ب) اصلاحي بند (۲) تصويب‌نامه شماره ۱۷۹۳۹۸/ت۴۶۸۴۴ک مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۱ موضوع قانون...
۱۸/۱۱/۱۴۰۰
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۲۵۳۶/ت۵۸۷۱۵هـ مورخ ۷/۲/۱۴۰۰
۱۸/۱۱/۱۴۰۰
اصلاح بند (۱) ماده (۲) و بندهاي (۲)، (۴)، (۶)، (۷) و (۹) ماده (۷) اساسنامه شرکت سهامي مديريت شبکه برق...
۱۸/۱۱/۱۴۰۰
اصلاح جزء (۲) بند (الف) تصويب‌نامه شماره ۷۲۱۹۱/ت۵۶۸۰۳هـ مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۸
۲۸/۱۰/۱۴۰۰