آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۶۰۶۵۱/ت۵۹۹۵۱هـ مورخ ۲/۹/۱۴۰۱
۲۸/۱۰/۱۴۰۱
اصلاح بند (۲) تصويب‌نامه شماره ۱۱۲۰۶۰/ت۵۹۹۳۹هـ مورخ ۲۷/۶/۱۴۰۱
۰۴/۱۰/۱۴۰۱
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۲۰۰۲۹/ت۶۰۱۹۴هـ‌ مورخ ۱۰/۷/۱۴۰۱
۰۱/۱۰/۱۴۰۱
اصلاح بند (۲) تصويب‌نامه شماره ۱۳۸۷۳۰/ت۶۰۱۸۰هـ مورخ ۷/۸/۱۴۰۱
۲۹/۰۹/۱۴۰۱
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۹۷۷۵۹/ت۶۰۲۵۸هـ مورخ ۷/۶/۱۴۰۱
۱۹/۰۹/۱۴۰۱
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۴۹۱۵۷/ت۵۹۵۵۲هـ مورخ ۱۸/۸/۱۴۰۱
۱۹/۰۹/۱۴۰۱
اصلاح تصويب نامه شماره ۱۷۸۶۸/ت۵۸۴۶۰هـ مورخ ۲۱/۲/۱۴۰۰
۱۶/۰۹/۱۴۰۱
اصلاح تصويب نامه شماره ۱۳۹۲۰۰/ت۶۰۳۹۷هـ مورخ ۷/۸/۱۴۰۱
۱۶/۰۹/۱۴۰۱
الحاق به تصويب‌نامه شماره ۱۱۷۵۲۳/ت۶۰۳۸۳هـ مورخ ۴/۷/۱۴۰۱
۱۲/۰۹/۱۴۰۱
اصلاح بند (۲) ماده (۱) تصويب‌نامه شماره ۱۲۵۵۲۲/ت۵۹۸۱۵هـ مورخ ۱۷/۷/۱۴۰۱
۱۲/۰۹/۱۴۰۱
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۶۹۴۴۹/ت۵۱۰۴۵هـ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۳
۲۶/۰۸/۱۴۰۱
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۱۱۳۲۵/ت۶۰۳۳۶هـ مورخ ۲۳/۶/۱۴۰۱
۲۶/۰۸/۱۴۰۱
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۱۷۵۲۶/ت۶۰۲۰۶هـ مورخ ۴/۷/۱۴۰۱
۲۶/۰۸/۱۴۰۱
اصلاح بند (۲) تصويب نامه شماره ۱۱۴۹۰۱/ت۶۰۱۸۴هـ مورخ ۳۰/۶/۱۴۰۱
۲۶/۰۸/۱۴۰۱
اصلاح بند (۲) تصويب‌نامه شماره ۱۰۱۰۸۱/ت۶۰۲۲۹هـ مورخ ۱۲/۶/۱۴۰۱
۲۶/۰۸/۱۴۰۱