آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح جزءهاي (۱) و (۲) ذيل بند (الف) بند (۱) مصوبه شماره ۴۲۷۹۰/۰۲۰ مورخ ۸/۱۲/۱۴۰۱
۰۶/۰۳/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۷) اساسنامه بانک سپه
۰۱/۰۳/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۲۵) اساسنامه‌هاي سازمان مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي بانه ـ مريوان، مهران، بوشهر، سيستان، قصرشيرين...
۰۱/۰۳/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۶) اصلاحي اساسنامه شرکت سهامي برق منطقه‌اي سيستان و بلوچستان
۰۱/۰۳/۱۴۰۲
اصلاح جزء (الف) بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۱۲۵۵۲۲/ت ۵۹۸۱۵ هـ مورخ ۱۷/۷/۱۴۰۱
۰۱/۰۳/۱۴۰۲
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۵۲۳۴۷/ت۵۹۸۰۸هـ مورخ ۱/۴/۱۴۰۱
۱۸/۰۲/۱۴۰۲
اصلاح بند (۱) تصويب نامه شماره ۲۴۳۱۸۵/ت۶۱۰۹۶هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۱
۰۵/۰۲/۱۴۰۲
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۲۳۱۱۲۵/ت۶۰۸۳۸هـ مورخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۱
۰۵/۰۲/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۱۰) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
۱۶/۰۱/۱۴۰۲
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۷۵۰۵/ت۵۱۳۲۱هـ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۴
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
اصلاح بند (پ) تبصره الحاق به ماده (۲) شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۲۱۴۶۸۶/ت۵۸۸۹۱هـ مورخ ۱۹/۱۱/۱۴۰۱
۲۲/۱۲/۱۴۰۱
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۲۱۴۶۸۵/ت۶۰۳۷۴هـ مورخ ۱۹/۱۱/۱۴۰۱
۲۲/۱۲/۱۴۰۱
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۱۵۲۷۲۱/ت۶۰۴۱۳هـ مورخ ۲۳/۸/۱۴۰۱
۰۸/۱۲/۱۴۰۱
اصلاح بند (۳)تصويب‌نامه شماره ۱۶۸۲۵۸/ت۶۰۴۵۷هـ مورخ ۱۳/۹/۱۴۰۱
۱۷/۱۱/۱۴۰۱