آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح ماده (۱) آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي شهرستان
۰۱/۰۳/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۲) آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۲) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
۰۱/۰۳/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۴) آيين‌نامه اجرايي ماده (۸) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن
۰۱/۰۳/۱۴۰۲
آيين¬نامه اجرايي بندهاي (الف) ، (ب)، (ج)، (هـ)، (و)، (ح)، (ي)، (ن) و (ص) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه...
۰۱/۰۳/۱۴۰۲
الحاق تبصره به ماده (۱) آيين‌نامه داخلي شوراي اسلامي بخش
۰۱/۰۳/۱۴۰۲
آيين نامه اجرايي نحوه نگهداري و امحاء کالاهاي موضوع بند (۳) ماده (۵۶) اصلاحي قانون مبارزه با قاچاق کالا...
۱۷/۰۲/۱۴۰۲
آيين نامه لزوم ثبت و اطلاع¬رساني مقررات در پايگاه اطلاعات قوانين و مقررات مرتبط با محيط کسب و کار
۱۷/۰۲/۱۴۰۲
آيين¬نامه اجرايي بند (ن) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۰۵/۰۲/۱۴۰۲
آيين‌نامه اجرايي ماده (۴۵) قانون ماليات بر ارزش افزوده
۱۹/۰۱/۱۴۰۲
آيين‌نامه اجرايي قانون اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان
۱۶/۰۱/۱۴۰۲
آيين¬نامه اجرايي حمايت بيمه¬اي از مادران غيرشاغل (خانه¬دار) داراي سه فرزند و بيشتر ساکن مناطق روستايي...
۱۶/۰۱/۱۴۰۲
اصلاح بند (۷) ماده (۱) آيين نامه اجرايي قانون پيشگيري و مبارزه با تقلب در تهيه آثار علمي
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
آيين نامه حمايت از نخبگان غير ايراني
۰۸/۱۲/۱۴۰۱
الحاق عبارت به بند (۹) ماده (۱) آيين‌نامه اجرايي جزء (۱) بند (الف) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه...
۰۸/۱۲/۱۴۰۱
اصلاح ماده (۱۶) اصلاحي آيين نامه فني در زمينه کنترل و کاهش آلودگي ها (موضوع ماده (۲) قانون هواي پاک)
۰۲/۱۲/۱۴۰۱