آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آيين نامه ايمني سامانه اتصال زمين
۰۲/۱۱/۱۴۰۱
اصلاح آيين‌نامه حمايت از آزادکاران فعال در حوزه اقتصاد ديجيتال کشور
۲۴/۱۰/۱۴۰۱
آيين نامه اجرايي جزء (۱) بند (الف) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۱۸/۱۰/۱۴۰۱
آيين¬نامه اجرايي حمايت از کسب¬وکارهاي برخط حوزه بيمه و تقويت نظام تنظيم¬گري حوزه بيمه¬هاي تجاري
۱۳/۱۰/۱۴۰۱
آيين نامه اجرايي تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۲۷/۰۹/۱۴۰۱
آيين‌نامه اجرايي ماده (۵) قانون جهش توليد دانش‌بنيان
۱۹/۰۹/۱۴۰۱
آيين نامه اجرايي بند (هـ) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۱۲/۰۹/۱۴۰۱
آيين نامه اجرايي بند (و) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۱۲/۰۹/۱۴۰۱
آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده (۱) قانون جهش توليد دانش بنيان
۱۲/۰۹/۱۴۰۱
آيين نامه حمايت از آزادکاران فعال در حوزه اقتصاد ديجيتال کشور
۱۲/۰۹/۱۴۰۱
الحاق بند ۴ به ماده (۹) آيين نامه اجرايي قانون نظام رتبه بندي معلمان
۱۲/۰۹/۱۴۰۱
آيين نامه اجرايي بند (ت) ماده (۱۱) قانون جهش توليد دانش بنيان
۰۷/۰۹/۱۴۰۱
آيين‌نامه اجرايي بند (ب) تبصره (۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۰۷/۰۹/۱۴۰۱
آيين‌نامه اجرايي ماده يک قانون اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب ۲۰/۴/۱۳۸۸ مجمع تشخيص...
۰۷/۰۹/۱۴۰۱
آيين نامه استخراج رمز دارايي ها
۰۱/۰۹/۱۴۰۱