آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه کميسيون معين شوراي عالي آموزش و پرورش با موضوع: جابه جايي دو درس ««مدل‌سازي و ماهيچه‌ها» و «تکميل‌کاري...
۱۸/۰۲/۱۴۰۲
مصوبه هزار و نهمين (۱۰۰۹) جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش با موضوع: راهبردها و برنامه‌هاي‌ ارتقاي کيفيت...
۱۶/۰۹/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش درخصوص تمديد اجراي رشته‌هاي مهارتي مجموعه هشتم شاخه کاردانش
۱۵/۱۰/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش درخصوص تغيير شيوه امتحانات نهايي دانش‌آموزان شاخه فني و حرفه‌اي نظام...
۱۵/۱۰/۱۴۰۰
اساسنامه اردوگاههاي دانش آموزي
۲۹/۰۹/۱۴۰۰
نظام جامع راهنمايي و مشاوره درآموزش ‌و پرورش
۲۹/۰۹/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش با موضوع: ماده واحده تدوين راهنماي برنامه‌هاي درسي توسعه تفکر رايانشي...
۲۱/۰۷/۱۴۰۰
آيين‌نامه انتخاب و انتصاب مديران مدارس
۲۱/۰۷/۱۴۰۰
واگذاري اختيار تصويب برخي از مقررات به کميسيون معين شوراي عالي آموزش و پرورش
۱۲/۰۲/۱۳۹۶
ماده واحده آيين‌نامه‌ها و جدول مواد درسي و نوع ارزشيابي پاياني دوره اول متوسطه
۱۲/۰۲/۱۳۹۶
اساسنامه پژوهش‌سراهاي دانش‌آموزي
۱۲/۰۲/۱۳۹۶
کليات نظام تربيت استعدادهاي برتر در آموزش و پرورش
۱۲/۰۲/۱۳۹۶
آيين‌نامه آموزشي دوره دوم متوسطه
۲۶/۰۸/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش در مورد برنامه زيرنظام تأمين فضا، تجهيزات و فناوري نظام تعليم وتربيت رسمي...
۰۴/۰۸/۱۳۹۵
آيين‌نامه گروه‌هاي آموزشي و تربيتي
۱۰/۰۳/۱۳۹۵