آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون نقل و انتقال سوابق بيمه يا کسور بازنشستگي بين صندوق‌هاي بازنشستگي و تجميع سوابق بيمه‌اي اشخاص
۰۶/۰۳/۱۴۰۲
قانون اصلاح قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
۰۶/۰۳/۱۴۰۲
قانون سند الحاقي (پروتکل) تمديد موافقتنامه موقت تشکيل منطقه آزاد تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه...
۰۲/۰۳/۱۴۰۲
قانون سند الحاقي (پروتکل) اصلاحي موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق به منظور...
۰۲/۰۳/۱۴۰۲
تعرفه حق‌الزحمه ترجمه رسمي از سال ۱۴۰۲
۲۰/۰۲/۱۴۰۲
اصلاحيه قانون الحاق دولت ج.ا.ا به سازمان همکاري شانگهاي
۲۰/۰۲/۱۴۰۲
قانون اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده)
۰۷/۰۲/۱۴۰۲
قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۰۶/۰۱/۱۴۰۲
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۲۸/۱۲/۱۴۰۱
قانون يادداشت تعهدات جمهوري اسلامي ايران در راستاي کسب جايگاه دولت عضو در سازمان همکاري شانگهاي
۰۹/۱۲/۱۴۰۱
قانون نحوه تشکيل و فعاليت تشکل¬هاي صنفي ـ تخصصي
۰۹/۱۲/۱۴۰۱
قانون اصلاح قانون برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيلات تکميلي و تخصصي
۰۹/۱۲/۱۴۰۱
قانون اصلاح ماده (۵) قانون بيمه¬هاي اجتماعي کارگران ساختماني
۰۴/۱۲/۱۴۰۱
قانون اصلاح بند «ب» ماده (۳۹) قانون ماليات بر ارزش افزوده
۰۴/۱۲/۱۴۰۱
قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به سازمان همکاري شانگهاي
۱۹/۱۱/۱۴۰۱