آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي وحدت رويه شماره ۷۲۷ هيأت عمومي ديوان عالي کشور راجع به صلاحيت دادگاه رسيدگي به مجازات حمل و نقل،...
۱۲/۱۰/۱۳۹۱
رأي وحدت رويه شماره ۷۲۷ هيأت عمومي ديوان عالي كشور راجع به صلاحيت دادگاه رسيدگي به مجازات حمل و نقل
۱۲/۱۰/۱۳۹۱
رأي وحدت رويه شماره ۷۲۶ هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت دادگاه رسيدگي به دعاوي راجع به اسناد...
۱۲/۱۰/۱۳۹۱
رأي شماره ۵۱۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تبصره بند۴ دستورالعمل شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰ـ ۲۱/۲/۱۳۸۸...
۱۵/۰۹/۱۳۹۱
رأي وحدت رويه شماره ۷۲۵ هيأت عمومي ديوان عالي کشور در مورد قابليت تجديدنظر آرائي که دادگاههاي عمومي...
۲۱/۰۵/۱۳۹۱
رأي وحدت رويه شماره ۷۲۵ هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد قابليت تجديدنظر آرائي
۲۱/۰۵/۱۳۹۱
رأي وحدت رويه شماره ۷۲۴ هيأت عمومي ديوان عالي كشور با موضوع نحوه تغييركاربري اراضي زراعي و باغ‌ها براي...
۰۲/۰۳/۱۳۹۱
رأي وحدت رويه شماره۷۲۳ هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد تقسيط وجه سند لازم‌الاجراء از سوي اداره ثبت...
۲۹/۰۱/۱۳۹۱
رأي وحدت رويه شماره ۷۲۲ هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد قابليت استماع دعوي اعسار كه مديون در اثناء...
۲۳/۱۱/۱۳۹۰
رأي شماره ۴۶۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند ۵ مصوبه مورخ ۷/۵/۱۳۷۸
۱۹/۱۱/۱۳۹۰
رأي شماره ۴۶۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بندهاي ۳ و ۴ تبصره بند ۴ بخشنامه شماره ۴/۰۲/۳۰۲/۲/م/ح...
۱۹/۱۱/۱۳۹۰
رأي شماره ۴۶۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بندهاي ۳ و ۴ تبصره بند ۴ بخشنامه شماره ۴/۰۲/۳۰۲/۲/م/ح...
۱۹/۱۱/۱۳۹۰
رأي وحدت رويه شماره ۷۲۱ هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت قضايي جرم مزاحمت تلفني
۲۶/۰۷/۱۳۹۰
رأي وحدت رويه شماره ۷۲۰ هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت سازمان تأمين اجتماعي بعنوان مرجع رسيدگي‌كننده...
۱۱/۰۴/۱۳۹۰
رأي وحدت رويه شماره ۷۱۸ هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص حق حبس مهريه
۳۰/۰۳/۱۳۹۰