آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع شهر اراک
۱۴/۰۶/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع تفصيلي شهرخرم آباد
۱۴/۰۶/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون ناحيه منفصل شهري واصفجان در حريم شهر پرديس
۱۴/۰۶/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح موسوم به ساماندهي اراضي منطقه مرغ اصفهان
۱۴/۰۶/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع تفصيلي شهرشيرگاه
۱۴/۰۶/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر سهند
۲۶/۰۳/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شاهين‌شهر الحاق...
۲۶/۰۳/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر اسلام‌آباد غرب...
۲۶/۰۳/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر اردکان
۲۶/۰۳/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر خاش ـ الحاق...
۲۶/۰۳/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون نحوه اعمال حقوق مالکانه در املاک واقع در طرح‌هاي دولتي
۲۶/۰۳/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون اصلاح سند ميانکار طرح جامع شهر کرمانشاه
۲۶/۰۳/۱۴۰۱
اصلاح مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرتهاي اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر ايلام
۲۶/۰۳/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع ـ تفصيلي شهر رويدر
۲۶/۰۳/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر سمنان الحاق اراضي...
۲۶/۰۳/۱۴۰۱