آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه انتخاب نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي در شوراي راهبري پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC)
۱۱/۰۲/۱۳۹۹
مصوبه اصلاح و تکميل مفاد مصوبه سياست‌ها و ضوابط اجرايي آمايش آموزش عالي در عرصه سلامت (مصوب جلسه ۷۶۲...
۰۳/۰۲/۱۳۹۹
مصوبه انتخاب نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي در شوراي راهبري پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC)
۰۳/۰۲/۱۳۹۹
تعيين نمايندگان شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي عضويت در هيأت عالي تجديدنظر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
۲۸/۰۱/۱۳۹۹
انتخاب اعضاي حقيقي هيأت امناي سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان
۲۸/۰۱/۱۳۹۹
انتخاب نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي در هيأت مرکزي نظارت بر تشکل‌هاي اسلامي دانشگاهيان وزارت علوم،...
۲۸/۰۱/۱۳۹۹
اصلاح و تکميل تبصره۱ ماده ۲ مصوبه سياست‌ها و ضوابط اجرايي آمايش آموزش عالي در عرصه سلامت در جمهوري...
۲۱/۱۱/۱۳۹۸
مصوبه تأييد انتخاب رئيس جهاد دانشگاهي
۲۲/۱۰/۱۳۹۸
مصوبه اصلاح و تکميل تبصره۱ ماده۲ مصوبه سياست‌ها و ضوابط اجرايي آمايش آموزش عالي در عرصه سلامت در جمهوري...
۲۲/۱۰/۱۳۹۸
مصوبه ابقاي عضويت نمايندگان شوراي عالي انقلاب فرهنگي در هيأت عالي تجديدنظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش...
۲۲/۱۰/۱۳۹۸
مصوبه مجموعه تکميلي اقدامات اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب
۱۱/۰۸/۱۳۹۸
تسري مصوبات هيأت امناي منطقه۲ پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به کارکنان ستادي و اعضاي غيرهيأت...
۱۱/۰۸/۱۳۹۸
مصوبه اصلاح ماده۸ آيين‌نامه شوراي توسعه فرهنگ قرآني
۱۸/۰۷/۱۳۹۸
تغييرات آيين‌نامه اجرايي پرداخت کمک هزينه تحصيلي دانشجويي به حافظان و قاريان قرآن در سال ۱۳۹۸
۲۶/۰۶/۱۳۹۸
مصوبه الحاق شرايط عمومي و صلاحيت‌هاي فردي حافظان قرآن کريم به ذيل جدول ماده۳ مصوبه ضوابط ارزيابي حافظان...
۲۰/۰۵/۱۳۹۸