آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاحيه تبصره ۲ ماده ۱۴ آيين‌نامه اجرايي احراز عنوان ضابط دادگستري
۱۹/۰۱/۱۴۰۲
مصوبات جلسه چهل و يکم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور
۱۹/۰۱/۱۴۰۲
مصوبه تکميل بند ۷ ماده ۵ اساسنامه جهاد دانشگاهي و تأييد انتخاب عضو حقيقي هيأت امناء آن
۱۹/۰۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۵۱۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۳۱ آيين‌نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها...
۱۹/۰۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۵۰۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۲۳۹۷۲۹/۶۰ مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۷ وزير صنعت،...
۱۹/۰۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۵۰۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ذيل بند (ب) تصويب‌نامه شماره ۴۵۳۱۳/ت۵۹۵۴۹هـ...
۱۹/۰۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۵۰۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: عبارت "قبل از صدور برگ اجرايي" در بند ۲۳ دستورالعمل...
۱۹/۰۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۵۰۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه جلسه شماره ۱۷۶ مورخ ۲/۳/۱۴۰۰ شوراي اسلامي...
۱۹/۰۱/۱۴۰۲
آيين¬نامه اجرايي حمايت بيمه¬اي از مادران غيرشاغل (خانه¬دار) داراي سه فرزند و بيشتر ساکن مناطق روستايي...
۱۶/۰۱/۱۴۰۲
آيين‌نامه اجرايي قانون اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان
۱۶/۰۱/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۱۰) آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
۱۶/۰۱/۱۴۰۲
اصلاح ماده (۹) آيين‌نامه اجرايي تبصره (۲) ماده (۷) قانون حمايت از احياء، بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده...
۱۶/۰۱/۱۴۰۲
الحاق عبارت به بند (۲) تصويب‌نامه شماره ۲۲۷۹۷۳/ت۶۰۶۳۱هـ مورخ ۹/۱۲/۱۴۰۱
۱۶/۰۱/۱۴۰۲
معيارهاي تعيين سطح آلايندگي واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و خدماتي آلاينده
۱۶/۰۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري استان آذربايجان غربي
۱۶/۰۱/۱۴۰۲