آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح تصويب‌نامه درمورد حد نصاب اعتراض به آراي هيئت¬هاي بدوي تشخيص مطالبات
۲۲/۰۴/۱۴۰۰
تصويب‌نامه درخصوص تقسيمات کشوري در شهرستانهاي سيب‌ سوران و مهرستان در استان سيستان و بلوچستان
۲۲/۰۴/۱۴۰۰
تصويب‌نامه درخصوص تعيين آقاي اکبر کميجاني به عنوان رييس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
۲۲/۰۴/۱۴۰۰
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۸۰۱۳/ت۵۸۷۰۸هـ مورخ ۲۹/۱/۱۴۰۰
۲۲/۰۴/۱۴۰۰
تصويب‌نامه درخصوص تبادل اطلاعات مورد نياز بين سامانه تدارکات‌الکترونيکي دولت (ستاد) و سامانه خدمات غير‌حضوري...
۲۲/۰۴/۱۴۰۰
تصويب‌نامه درخصوص تفويض اختيارات هيئت وزيران درخصوص مديريت برق تا ۱۲/۵/۱۴۰۰ به‌کارگروهي متشکل از وزيران...
۲۲/۰۴/۱۴۰۰
آيين‌نامه اجرايي جزء‌هاي (۱) و (۲) بند (الف) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۲۲/۰۴/۱۴۰۰
تصويب‌نامه درخصوص تعطيلي کليه ادارات، سازمان¬هاي دولتي، بانک¬ها و ساير نهادهاي عمومي در روزهاي پنجشنبه...
۲۲/۰۴/۱۴۰۰
تصويب‌نامه درخصوص تقسيمات کشوري شهرستان زابل در استان سيستان و بلوچستان
۲۲/۰۴/۱۴۰۰
مصوبات جلسه ۲۸/۲/۱۴۰۰ هيأت امناي صندوق توسعه ملي
۰۳/۰۴/۱۴۰۰
آيين نامه اجرايي بند (ب) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۱۳/۰۳/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تسري ميزان واردات کالاهاي مشمول کاهش سود بازرگاني در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي به منطقه...
۱۳/۰۳/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص قيمت هر ليتر نفت کوره مصرفي کارخانه هاي سيمان در سال هاي ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰
۱۳/۰۳/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص الحاق روستاي جمکران دهستان قنوات بخش مرکزي شهرستان قم استان قم به شهر قم
۱۳/۰۳/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص مصوبات منسوخ در موضوع مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي
۱۳/۰۳/۱۴۰۰