آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۲۵۸۷۰۳۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۳ دستورالعمل اجرايي ماده ۲۵۱ مکرر الحاقي...
۰۹/۱۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۵۸۶۹۰۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اعلام تعارض در رابطه با موضوع شمول يا عدم شمول...
۰۹/۱۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۵۸۷۱۱۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: کل مکاتبه شماره ۶۹/۴/۸۰/۹۴ مورخ ۳/۲/۱۳۹۴ استانداري...
۰۹/۱۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۵۸۷۱۵۱ هيأتعمومي ديوان عدالتاداري با موضوع: نامه شماره ۲۴۰۵۹۰ ۱۴۰۰ سرپرستدفتر خدماتعمومي...
۰۹/۱۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۵۲۴۴۰۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رديف ۱۸ مصوبه مورخ ۳۰/۳/۱۴۰۱ سومين جلسه کميسيون...
۰۷/۱۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۵۲۴۱۳۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تصويب نامه‌هاي محرمانه شماره ۴۲۴۹۰/۰۱/م/ت ۶۰۵۸۷...
۰۷/۱۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۵۲۴۰۳۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۱۱۲۸۸۵/۴ مورخ ۷/۹/۱۴۰۱ رئيس سازمان...
۰۷/۱۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۴۵۹۴۹۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بر مبناي جواز حاصل از بند (ب) ماده ۸۴ قانون...
۰۷/۱۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۴۵۹۳۶۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بر مبناي جواز حاصله از بند (ب) ماده ۸۴ قانون...
۰۷/۱۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۴۵۹۴۴۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق فراز دوم تصويب‌نامه شماره ۹۶۲۲۳/ت۵۴۳۵۹‌هـ...
۰۷/۱۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۴۵۹۴۲۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند (۲۶ـ۱) ماده ۲۶ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰...
۰۷/۱۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۴۵۹۳۸۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: شرط سن و معدل از شرايط آگهي استخدامي مقطع درجه‌داري...
۰۷/۱۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۴۵۹۱۴۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب...
۰۷/۱۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۴۵۹۰۸۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره‌هاي ۵ و ۸ ماده ۲۴ از تعرفه عوارض و بهاي...
۰۷/۱۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۴۵۸۸۷۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۱ ماده ۲ بخشنامه شماره ۴۵۲۶۰/ ۱۰۰/۹۹...
۰۷/۱۱/۱۴۰۲