آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۲۷۵۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۱ ذيل بند (الف) با عنوان «شرايط اختصاصي»...
۲۴/۰۵/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۷۵۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۷ اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي...
۲۴/۰۵/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۷۵۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۲۳ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شوراي اسلامي...
۲۴/۰۵/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۷۴۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۴۰ دفترچه عوارض محلي شوراي اسلامي شهر سياهکل...
۲۴/۰۵/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۷۴۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: «اطلاق نامه شماره ۶۵۶/م/۸۷۳۲/ش مورخ ۱/۴/۱۴۰۱ شهردار...
۲۴/۰۵/۱۴۰۲
رأي شماره ۷۹۱۲۳۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: راي شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۳۶ مورخ ۱۹/ ۱۰/ ۱۴۰۱...
۲۳/۰۵/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۸۴۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲ بخشنامه شماره ۴۱۵۶ ـ ۲۴/۱/۱۴۰۱ سازمان اداري...
۲۱/۰۵/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۸۴۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
۲۱/۰۵/۱۴۰۲
رأي شماره‌هاي ۲۷۱۲ الي ۲۷۱۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: جزء (۷) بند (ح) تصميم‌نامه شماره ۳۱۶۲۳/۴۸۰۱۸...
۲۱/۰۵/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۷۱۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند سوم تصميمات جلسه نود و يک و بند ۵ مصوبه جلسه...
۲۱/۰۵/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۷۱۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: آن قسمت از بند (۳) ماده ۱۳ آيين‌نامه اجرايي آموزش...
۲۱/۰۵/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۷۰۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: عبارات «شير» و «ماست» در نامه شماره ۱۲۲۴۴/۲۳۲/ص...
۲۱/۰۵/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۶۹۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۳ قسمت «د» ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰...
۲۱/۰۵/۱۴۰۲
رأي شماره ۳۸۳۵۳۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: حکم مقرر در بند ۳/۶ شيوه‌نامه شماره ۱۶۰۱۵۰ مورخ...
۱۷/۰۵/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۷۰۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره جزء (الف) و تبصره جزء (ب) بند ۲ مصوبه نشست...
۱۶/۰۵/۱۴۰۲