آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي وحدت رويه شماره ۷۳۸ـ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان عالي کشور، با موضوع حاکميت ماده ۱۳۴ قانون مجازات...
۲۸/۱۲/۱۳۹۳
رأي وحدت رويه شماره ۷۳۷ ديوان عالي کشور، موضوع نحوه درخواست اعاده دادرسي براي محکومان به قصاص‌نفس که...
۲۹/۱۰/۱۳۹۳
رأي وحدت رويه شماره ۷۳۵ هيأت عمومي ديوان عالي کشور، موضوع تغيير قاضي صادرکننده قرار امتناع از رسيدگي...
۱۷/۱۰/۱۳۹۳
رأي وحدت رويه شماره ۷۳۶ هيأت عمومي ديوان عالي کشور، موضوع تعيين صلاحيت مرجع رسيدگي‌کننده به جرايم مرتکبين...
۱۷/۱۰/۱۳۹۳
رأي وحدت رويه ۷۳۴ هيأت عمومي ديوان عالي کشور، موضوع پرداخت خسارت بدني ناشي از تصادفات رانندگي از «صندوق...
۲۶/۰۹/۱۳۹۳
رأي وحدت رويه شماره ۷۳۳ هيأت عمومي ديوان عالي کشور، موضوع نحوه پرداخت غرامت بايع به مشتري در صورتيکه...
۲۶/۰۹/۱۳۹۳
رأي وحدت رويه شماره ۴۸۷۱ شوراي عالي ثبت، موضوع قانون تسري امتيازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباري غيربانکي...
۲۹/۰۷/۱۳۹۳
رأي وحدت رويه شماره ۷۳۲ هيأت عمومي ديوان عالي کشور در خصوص مرجع صالح به رسيدگي جهت تعيين تاريخ واقعه...
۲۱/۰۳/۱۳۹۳
رأي وحدت رويه شوراي عالي ثبت در مورد قانون تسري امتيازات خاص بانک‌ها به مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز...
۱۷/۰۳/۱۳۹۳
رأي وحدت رويه شماره ۷۳۱ هيأت عمومي ديوان عالي کشور در خصوص تعيين مرجع اظهارنظر در مورد آزادي مشروط
۲۵/۱۰/۱۳۹۲
رأي وحدت رويه شماره ۷۳۰ هيأت عمومي ديوان عالي کشور، موضوع قانون حاکم در زمان وقوع تغييرکاربري اراضي...
۰۸/۰۷/۱۳۹۲
رأي وحدت رويه شماره ۷۲۹ هيأت عمومي ديوان عالي کشور، در خصوص تعيين‌صلاحيت دادگاه صالح به رسيدگي در جرايم...
۲۴/۰۲/۱۳۹۲
رأي وحدت رويه شماره ۷۲۸ هيأت عمومي ديوان عالي کشور با موضوع نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق کالا و ارز
۳۰/۱۱/۱۳۹۱
رأي وحدت رويه شماره ۷۲۶ هيأت عمومي ديوان عالي کشور در خصوص صلاحيت دادگاه رسيدگي به دعاوي راجع به اسناد...
۱۲/۱۰/۱۳۹۱
رأي وحدت رويه شماره ۷۲۷ هيأت عمومي ديوان عالي کشور راجع به صلاحيت دادگاه رسيدگي به مجازات حمل و نقل،...
۱۲/۱۰/۱۳۹۱