آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص مغايرت‌هاي اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر اسلاميه
۲۰/۰۶/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع نيشابور الحاق اراضي...
۲۰/۰۶/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح جامع شهر قطور
۲۰/۰۶/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر فرخشهر
۲۰/۰۶/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر ماهدشت
۲۰/۰۶/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر سراوان الحاق...
۲۰/۰۶/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر زاهدان الحاق...
۲۰/۰۶/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص انتزاع ناحيه شهري مهرگان از حريم و محدوده شهرمحمديه قزوين...
۲۰/۰۶/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون تعيين محدوده و حريم روستاهاي واقع در حريم شهرها
۱۴/۰۶/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون ضوابط عام بلندمرتبه سازي طرح تفصيلي حوزه جنوب غرب شهر...
۱۴/۰۶/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون الحاق اراضي به محدوده شهر نجف آباد درراستاي اجراي دادنامه...
۱۴/۰۶/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري پيرامون طرح ساماندهي فضايي عملکردي حوضه‌هاي آبريز سدهاي تأمين‌کننده...
۱۴/۰۶/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح شهرسازي اراضي پادگان ۰۶ ارتش جمهوري اسلامي ايران...
۱۴/۰۶/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح ويژه حريم شهر کوهسار
۱۴/۰۶/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص اصلاح کمربندي پيراموني شهر قزوين
۱۴/۰۶/۱۴۰۱