آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون ارجاع اختلاف شرکت مهندسي و توسعه گاز ايران با شرکت بازرگاني دولتي هند (اس.تي.سي) به داوري
۲۶/۰۲/۱۴۰۳
مصوبه تعيين ترکيب اعضاي هيأت مرکزي جذب اعضاي هيأت علمي دانشگاه فرهنگيان
۲۶/۰۲/۱۴۰۳
قانون تشکيل سازمان پژوهش و نوآوري دفاعي (سپند)
۲۶/۰۲/۱۴۰۳
نظريه‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۲۶/۰۲/۱۴۰۳
مصوبه الزام وزارت آموزش و پرورش به تدوين نقشه راه سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و الگوي ارزيابي اجراي...
۲۴/۰۲/۱۴۰۳
مصوبه آيين‌نامه شوراي ارزشيابي هنرمندان صنايع‌دستي، هنرهاي سنتي و ميراث‌داران تمدني
۲۴/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۳۵۹۳۳۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رديف‌هاي (۲/۱ )، (۳/۱) از بند (۱) و بندهاي (۲)...
۲۴/۰۲/۱۴۰۳
اساسنامه صندوق حمايت از قهرمانان و پيشکسوتان ورزش کشور
۲۴/۰۲/۱۴۰۳
آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس
۲۴/۰۲/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص برنامه عملياتي دستگاه¬هاي اجرايي جهت جلب مشارکت مردم و تحقق شعار سال با عنوان «جهش...
۲۴/۰۲/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص داير نمودن فرمانداري ويژه در شهرستان نائين استان اصفهان
۲۴/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۹۶۲۷۹۸ هيأت تخصصي مالياتي، بانکي ديوان عدالت اداري با موضوع: جزء (۲) بند (ب) دستورالعمل شماره...
۲۳/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۹۴۵۶۹۸ هيأت تخصصي مالياتي، بانکي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵ مورخ...
۲۳/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۱۲۶۱۴۰ هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشکي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۵ ـ ۹ دستورالعمل...
۲۳/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۰۸۳۹۹۵ هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشکي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۲ الحاقي ۲ به ماده...
۲۳/۰۲/۱۴۰۳