آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص تعيين خدمات تشخيصي و درماني در بخش خصوصي در سال ۱۴۰۲
۰۵/۰۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص نرخ حق بيمه درمان مطابق ماده (۷۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي...
۰۵/۰۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش دولتي در سال ۱۴۰۲
۰۵/۰۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش خيريه و موقوفه در سال ۱۴۰۲
۰۵/۰۲/۱۴۰۲
نظريه‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۳۰/۰۱/۱۴۰۲
اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه ميزان مهريه به وجه رايج و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تأخير تأديه
۳۰/۰۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۵۸۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند (د) ماده ۱ صورتجلسه مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۹ هيأت چهارنفره...
۳۰/۰۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۵۸۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بندهاي ۱ و ۵ مکاتبه شماره ۸۲۷۲/۴۲/۴۴ مورخ ۳۱/۳/۱۴۰۱...
۳۰/۰۱/۱۴۰۲
مصوبات يازدهمين جلسه هيئت امناي موزه ملي انقلاب اسلامي ودفاع مقدس
۲۲/۰۱/۱۴۰۲
آيين‌نامه برگزاري مراسم ملي تشييع شهداي گمنام
۲۲/۰۱/۱۴۰۲
آيين‌نامه گراميداشت مناسبت‌هاي ملي دفاع مقدس و مقاومت
۲۲/۰۱/۱۴۰۲
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۲۲/۰۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۵۸۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: قسمت اخير نامه شماره ۶۲۲۶/۲۰/۰۱۲ مورخ ۲۱/۱/۱۴۰۱...
۲۲/۰۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۵۷۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱۷ مصوبه مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۴ هيأت امناي دانشگاه...
۲۲/۰۱/۱۴۰۲
آيين‌نامه اجرايي ماده (۴۵) قانون ماليات بر ارزش افزوده
۱۹/۰۱/۱۴۰۲