آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۲۷۲۷۷۱۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ۳ بند از اصلاحيه جدول پرداخت حق جلسه به اعضاي...
۲۶/۱۲/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۷۵۳۳۵۸ هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۸ اساسنامه تشکيلات و...
۲۶/۱۲/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۵۹۸۷۹۳ هيأت تخصصي کار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: دستورالعمل شماره...
۲۶/۱۲/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۵۶۸۴۴۲ هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: : بند ۲ صورتجلسه...
۲۶/۱۲/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۵۶۴۴۸۲ هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲۷ دستورالعمل...
۲۶/۱۲/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۵۶۹۹۸۲ هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: قسمتي از بند...
۲۶/۱۲/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۵۷۱۸۴۰ هيأت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه ۱۴۲۱۶۸/ت...
۲۶/۱۲/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۷۴۴۰۵۵ هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند يک و جدول پيوست تصويب‌نامه...
۲۶/۱۲/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۸۷۰۷۱۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رأي شماره ۴۰۱۱/۴/۳۰ مورخ ۱۱/۴/۱۳۷۵ شوراي عالي...
۲۴/۱۲/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۸۷۰۷۵۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: «با اعمال ماده ۹۱ قانون ديوان عدالت اداري...
۲۳/۱۲/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۷۲۷۵۰۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: عبارت "جرايم مربوطه قابل بخشودگي نمي‌باشد" از...
۱۲/۱۲/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۷۲۷۶۵۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بر اساس جزء (ب) بند ۸ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳ ـ...
۰۹/۱۲/۱۴۰۲
مصوبات جلسه پنجاه سوم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور
۰۹/۱۲/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۷۲۷۶۹۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲ مصوبه شماره ۱۶۳۰۵۸/۱۱ مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۱...
۰۹/۱۲/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۷۲۷۴۲۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند اول تبصره ۳ ماده ۹ دستورالعمل اجرايي مواد...
۰۹/۱۲/۱۴۰۲