آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۲۸۵۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۶ دستورالعمل نحوه استرداد ماليات و عوارض دريافتي...
۳۰/۰۵/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۸۵۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۸۵۶۳۱/۱۹۵۰۶ مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۲ معاون امور...
۳۰/۰۵/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۸۵۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند (د) شيوه‌نامه نقل و انتقال درون استاني سال...
۳۰/۰۵/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۸۴۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۱ بند ۴ شرايط استخـدام آزمون بانک توسعه تعـاون...
۳۰/۰۵/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۷۶۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲۲ ماده ۳ تعرفه عوارض محلي سال‌هاي ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱...
۳۰/۰۵/۱۴۰۲
رأي شماره ۶۰۳۵۷۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند (ب) مصوبه شصت و يکمين نشست هيات مقررات‌زدايي...
۲۸/۰۵/۱۴۰۲
رأي شماره ۶۰۳۳۱۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: با اعمال بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکيلات و آيين...
۲۶/۰۵/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۷۴۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۱۵۴۳۰۵/۶۰ ـ ۱۲/۶/۱۳۹۷ مديرکل دفتر مقررات...
۲۴/۰۵/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۷۴۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه مورخ ۲۰/۴/۱۴۰۱ هيأت رئيسه دانشگاه فني و حرفه‌اي...
۲۴/۰۵/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۷۴۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۱۷ آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات تردد وسايل...
۲۴/۰۵/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۷۴۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: «ابطال بند ۲۰ صورتجلسه مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۸ هيأت امناي...
۲۴/۰۵/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۷۴۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق احکام مقرر در بندهاي ۱ و ۳ تصويب‌نامه شماره...
۲۴/۰۵/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۷۴۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۲۹۷۴۴۱/۶۰ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۷ مديرکل دفتر...
۲۴/۰۵/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۷۴۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: جزء (الف) و (ب) بند ۲ مصوبه مورخ ۱۰/۹/۱۴۰۰ هيأت...
۲۴/۰۵/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۷۵۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: فراز پاياني مصوبه مورخ ۲۶/۲/۱۴۰۰ هيأت چهار نفره...
۲۴/۰۵/۱۴۰۲