آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي وحدت رويه شماره۷۵۶ هيأت عمومي ديوان عالي کشور با موضوع: شمول حکم ماده۴۴۲ قانون آيين دادرسي کيفري
۱۸/۱۱/۱۳۹۵
رأي وحدت رويه شماره ۷۵۵ هيأت عمومي ديوان عالي کشور با موضوع: کيفيت تنظيم و تسليم تقاضاي دريافت جنين...
۱۸/۱۱/۱۳۹۵
رأي وحدت رويه شماره ۷۵۴هيأت عمومي ديوان عالي کشور باموضوع: قرار منع تعقيب دادسرا در جرائم مذکور در ذيل...
۰۲/۱۱/۱۳۹۵
رأي وحدت رويه شماره ۷۵۳ هيأت عمومي ديوان عالي کشور با موضوع: عزل و تعيين قيّم جديد و تعيين قيّم موقت...
۱۶/۰۸/۱۳۹۵
رأي وحدت رويه شماره ۷۵۲ هيأت عمومي ديوان عالي کشور با موضوع: مرجع صالح براي حل‌اختلاف دادگاههاي واقع...
۱۶/۰۸/۱۳۹۵
رأي وحدت رويه شماره ۷۵۱ هيأت عمومي ديوان عالي کشور با موضوع: نگهداري تجهيزات دريافت از ماهواره به استثناء...
۱۶/۰۸/۱۳۹۵
رأي وحدت رويه شماره ۷۵۰ هيأت عمومي ديوان عالي کشور با موضوع: صلاحيت دبيرخانه هيأت موضوع ماده واحده قانون...
۱۶/۰۸/۱۳۹۵
رأي وحدت رويه شماره ۷۴۶ هيأت عمومي ديوان عالي کشور در مورد تعيين و اعمال مجازات جايگزين حبس به شرح مواد...
۲۳/۰۴/۱۳۹۵
رأي وحدت رويه شماره ۷۴۸ هيأت عمومي ديوان عالي کشور در مورد صلاحيت مرجع رسيدگي‌کننده به دعاوي اشخاص به...
۰۶/۰۴/۱۳۹۵
رأي وحدت رويه شماره ۷۴۹ هيأت عمومي ديوان عالي کشور، در مورد صلاحيت مرجع قضايي رسيدگي‌کننده به جرايم...
۰۶/۰۴/۱۳۹۵
رأي وحدت رويه شماره ۷۴۷ هيأت عمومي ديوان عالي کشور در مورد مطالبه بهاي اراضي تصرّفي شهرداري‌ها
۲۵/۱۲/۱۳۹۴
رأي وحدت رويه شماره۷۴۵ هيأت عمومي ديوان عالي کشور با موضوع تأييد آراء شعب سي و هشتم و چهل و چهارم ديوان...
۲۸/۱۰/۱۳۹۴
رأي وحدت رويه شماره۷۴۴ هيأت عمومي ديوان عالي کشور باموضوع: در مواردي که مجازات بزه حبس توأم با جزاي نقدي...
۲۸/۱۰/۱۳۹۴
رأي وحدت رويه شماره ۷۴۳ هيأت عمومي ديوان عالي کشور با موضوع قابليت فرجام‌خواهي احکام اعدام متهمان به...
۱۶/۰۹/۱۳۹۴
رأي وحدت رويه شماره ۷۴۲ ـ ۶/۵/۱۳۹۴ هيأت عمومي ديوان عالي کشور باموضوع: توقف اجراي حکم با درخواست اعاده...
۰۴/۰۷/۱۳۹۴