آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي وحدت رويه شماره۷۴۴ هيأت عمومي ديوان عالي کشور باموضوع: در مواردي که مجازات بزه حبس توأم با جزاي نقدي...
۲۸/۱۰/۱۳۹۴
رأي وحدت رويه شماره ۷۴۳ هيأت عمومي ديوان عالي کشور با موضوع قابليت فرجام‌خواهي احکام اعدام متهمان به...
۱۶/۰۹/۱۳۹۴
رأي وحدت رويه شماره ۷۴۲ ـ ۶/۵/۱۳۹۴ هيأت عمومي ديوان عالي کشور باموضوع: توقف اجراي حکم با درخواست اعاده...
۰۴/۰۷/۱۳۹۴
رأي وحدت رويه شماره ۷۴۰ ـ ۱۸/۱/۱۳۹۴ هيأت عمومي ديوان عالي کشور با موضوع: تعيين ميزان ديه از بين بردن...
۰۶/۰۳/۱۳۹۴
رأي وحدت رويه شماره ۷۳۸ـ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان عالي کشور، با موضوع حاکميت ماده ۱۳۴ قانون مجازات...
۲۸/۱۲/۱۳۹۳
رأي وحدت رويه شماره ۷۳۷ ديوان عالي کشور، موضوع نحوه درخواست اعاده دادرسي براي محکومان به قصاص‌نفس که...
۲۹/۱۰/۱۳۹۳
رأي وحدت رويه شماره ۷۳۵ هيأت عمومي ديوان عالي کشور، موضوع تغيير قاضي صادرکننده قرار امتناع از رسيدگي...
۱۷/۱۰/۱۳۹۳
رأي وحدت رويه شماره ۷۳۶ هيأت عمومي ديوان عالي کشور، موضوع تعيين صلاحيت مرجع رسيدگي‌کننده به جرايم مرتکبين...
۱۷/۱۰/۱۳۹۳
رأي وحدت رويه ۷۳۴ هيأت عمومي ديوان عالي کشور، موضوع پرداخت خسارت بدني ناشي از تصادفات رانندگي از «صندوق...
۲۶/۰۹/۱۳۹۳
رأي وحدت رويه شماره ۷۳۳ هيأت عمومي ديوان عالي کشور، موضوع نحوه پرداخت غرامت بايع به مشتري در صورتيکه...
۲۶/۰۹/۱۳۹۳
رأي وحدت رويه شماره ۴۸۷۱ شوراي عالي ثبت، موضوع قانون تسري امتيازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباري غيربانکي...
۲۹/۰۷/۱۳۹۳
رأي وحدت رويه شماره ۷۳۲ هيأت عمومي ديوان عالي کشور در خصوص مرجع صالح به رسيدگي جهت تعيين تاريخ واقعه...
۲۱/۰۳/۱۳۹۳
رأي وحدت رويه شوراي عالي ثبت در مورد قانون تسري امتيازات خاص بانک‌ها به مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز...
۱۷/۰۳/۱۳۹۳
رأي وحدت رويه شماره ۷۳۱ هيأت عمومي ديوان عالي کشور در خصوص تعيين مرجع اظهارنظر در مورد آزادي مشروط
۲۵/۱۰/۱۳۹۲
رأي وحدت رويه شماره ۷۳۰ هيأت عمومي ديوان عالي کشور، موضوع قانون حاکم در زمان وقوع تغييرکاربري اراضي...
۰۸/۰۷/۱۳۹۲