آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون اصلاح تبصره ماده (۲۰۶) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
۰۶/۰۲/۱۴۰۱
اصلاحيه قانون اصلاح ماده (۱۸۲) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
۰۱/۰۲/۱۴۰۱
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۲۲/۰۱/۱۴۰۱
قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۱۰/۰۱/۱۴۰۱
قانون سند الحاقي (پروتکل) اصلاحي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي...
۲۸/۱۲/۱۴۰۰
قانون فهرست قوانين و احکام نامعتبر در حوزه احزاب سياسي
۲۸/۱۲/۱۴۰۰
قانون تفسير ماده (۸۱) قانون ماليات‌هاي مستقيم
۲۸/۱۲/۱۴۰۰
قانون به هزينه قطعي منظور نمودن اعتبار خريد وسايل حفاظتي جزيره خارک
۲۸/۱۲/۱۴۰۰
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و...
۲۸/۱۲/۱۴۰۰
قانون سند الحاقي (پروتکل) اصلاحي بند (۵ ـ۴ـ۱ـ۱۰) اساسنامه مؤسسه منطقه‌اي استانداردسازي، ارزيابي انطباق،...
۲۸/۱۲/۱۴۰۰
قانون سند الحاقي (پروتکل) بين دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي فدرال سوئيس به منظور اصلاح موافقتنامه...
۲۸/۱۲/۱۴۰۰
قانون نظام رتبه‌بندي معلمان
۲۵/۱۲/۱۴۰۰
قانون انتقال آب از درياي عمان به استان سيستان و بلوچستان
۱۶/۱۲/۱۴۰۰
قانون تفسير بند «ط» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۱۱/۱۲/۱۴۰۰
نظريه‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۲۵/۱۱/۱۴۰۰