آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۳۱۴۵۹۴۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲ بخشنامه شماره ۲۶۱/۷۰۰ مورخ ۴/۶/۱۴۰۲ معاون...
۱۱/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۰۶۱۳۲۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: فراز پاياني ماده ۵ دستورالعمل آيين رسيدگي به...
۱۱/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۰۰۱۷۱۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بندهاي (ب) و (ج) رديف ۴ از تعرفه شماره ۳ از...
۰۹/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۰۰۱۴۱۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: عبارت "ادعاي خطا يا اشتباه در تکميل و ارسال...
۰۹/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۹۳۱۱۶۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲ قسمت (الف) ماده ۵۹ آيين‌نامه اجرايي قانون...
۰۹/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۹۳۱۱۲۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: با اعمال ماده ۹۱ قانون ديوان عدالت اداري نسبت...
۰۹/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۹۳۱۰۹۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۴ـ ۲۸ـ۲ از تعرفه عوارض اختصاصي تأسيسات نفتي...
۰۹/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۹۳۱۰۵۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند (ب) ماده (۱۱) تصويب‌نامه شماره ۷۰۴۱۶/ ت...
۰۹/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۹۳۱۰۲۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: با اعمال ماده ۹۱ قانون ديوان عدالت اداري نسبت...
۰۹/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۸۷۰۹۷۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: با اعمال ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري نسبت...
۰۹/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۹۳۱۲۴۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق بند ۲ قسمت توضيحات عمومي از تعرفه عوارض...
۰۹/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۸۷۰۸۹۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۴ صورتجلسه کميسيون طرح تفصيلي شهري استان...
۰۹/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۸۷۰۸۳۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال تبصره‌هاي ۱ و ۳ ماده (۳) نحوه محاسبه و...
۰۹/۰۱/۱۴۰۳
قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول)
۰۷/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۶۱۹۲۵۸ هيأت تخصصي مالياتي، بانکي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۳۳۳۲۵/۲۳۰/د مورخ...
۰۵/۰۱/۱۴۰۳