آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
الحاق جزء (۷) به بند (الف) ماده (۴) آيين¬نامه راجع به نحوه تشکيل کميسيون¬هاي مشترک با کشورهاي خارجي
۰۵/۰۲/۱۴۰۲
آيين¬نامه اجرايي بند (ن) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۰۵/۰۲/۱۴۰۲
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۲۳۱۱۲۵/ت۶۰۸۳۸هـ مورخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۱
۰۵/۰۲/۱۴۰۲
اصلاح بند (۱) تصويب نامه شماره ۲۴۳۱۸۵/ت۶۱۰۹۶هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۱
۰۵/۰۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص اصلاح ويرايش سوم کتاب ارزش نسبي خدمات و مراقبت‌هاي سلامت
۰۵/۰۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين اسکله منطقه ويژه اقتصادي کشتي‌سازي خليج فارس در استان هرمزگان، به عنوان اسکله...
۰۵/۰۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش عمومي غيردولتي در سال ۱۴۰۲
۰۵/۰۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص امضاي موقت موافقت¬نامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي...
۰۵/۰۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين فرودگاه رامسر در استان مازندران به عنوان فرودگاه مجاز براي ورود و خروج کالا...
۰۵/۰۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين ارزش نسبي بسته خدمات و مراقبت‌هاي پرستاري
۰۵/۰۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين کمک هزينه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتداي فروردين ماه سال ۱۴۰۲
۰۵/۰۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص صلح سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور و آستان قدس رضوي در موضوع معوض...
۰۵/۰۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص ضريب حقوق اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و قضات و ضريب حقوق شاغلين...
۰۵/۰۲/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص واگذاري حق بهره‌برداري از (۳۲/۲۱۴۰۵۹) مترمربع از پلاک ثبتي (۱۴۵) فرعي از (۱۱) اصلي،...
۰۵/۰۲/۱۴۰۲
آيين‌نامه‌ تعيين حق بيمه پايه و حداکثر تعهد صندوق بيمه حوادث طبيعي ساختمان
۰۵/۰۲/۱۴۰۲