آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۶۰۳۳۹۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۱۹۸ مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۹ معاون قضايي...
۰۴/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۶۰۳۳۵۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲ از ماده ۱ و ماده ۳ و عبارت "ماليات با نرخ...
۰۲/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۶۰۳۱۷۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۶ ـ۱ ماده ۱، ماده ۴، بندهاي ۱۴،۵،۲، ۱۷ ماده...
۰۲/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۶۰۳۰۹۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: در اجراي بند ب ماده ۸۴ قانون تشکيلات و آيين دادرسي...
۰۲/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۵۳۶۴۲۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رديف ۳ بند (۵ ـ ۳۱) ماده ۳۱ تعرفه عوارض محلي...
۰۲/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۵۳۶۳۷۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۱ ماده ۹ تعرفه عوارض محلي سالهاي ۱۳۹۸ الي...
۰۲/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۵۳۶۳۳۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲ مصوبه شماره ۴۴۴۳/۰۰/۲۸ مورخ ۲۳/۱۲/ ۱۴۰۰...
۰۲/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۵۳۳۲۸۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲ رديف (ب) دفترچه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شوراي...
۰۲/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۵۳۳۲۳۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شماره ۴۷۱۱/۱۴۰۰/ص مورخ ۲۷/۱۰/۱۴۰۰ شوراي...
۰۲/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۵۳۳۱۹۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۶ ـ۳ ماده ۲ و بند ۲ ماده ۳ مصوبه شوراي عالي...
۰۲/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۵۳۱۱۳۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تعيين و اعمال مجازات از سوي کميسيون تشخيص امور...
۰۲/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۵۳۱۱۰۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکيلات و آيين دادرسي...
۰۲/۰۶/۱۴۰۲
رأي شماره ۶۳۷۵۴۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: حکم مقرر در ماده ۱۴ پيوست ابلاغيه شماره ۱۶۷۶۳۰/...
۳۱/۰۵/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۸۵۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۹۰۸۱۱/۰۱ مورخ ۱۲/۴/۱۴۰۱ مديريت کل...
۳۰/۰۵/۱۴۰۲
رأي شماره‌هاي۲۸۵۳ الي ۲۸۵۵ هيأت عمومي ديوان‌عدالت اداري با موضوع: بندهاي شماره ۶ ـ۳ و ۶ ـ ۴ و ۶ـ ۷ و...
۳۰/۰۵/۱۴۰۲