آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي وحدت رويه شماره ۷۷۰ هيأت عمومي ديوان عالي کشور با موضوع: بزه موضوع ماده۶۳۷ قانون مجازات اسلامي ۱۳۷۵...
۱۱/۰۷/۱۳۹۷
رأي وحدت رويه شماره ۷۶۹ هيأت عمومي ديوان عالي کشور با موضوع: صلاحيت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه حقوقي...
۱۱/۰۷/۱۳۹۷
رأي وحدت رويه شماره ۷۶۸ هيأت عمومي ديوان عالي کشور در مورد مرجع صالح رسيدگي اعتراض مربوط به قرار منع...
۰۲/۰۴/۱۳۹۷
رأي وحدت رويه شماره ۷۶۷ هيأت عمومي ديوان عالي کشور در مورد رسيدگي به اختلافات فردي کارگر و کارفرما...
۰۲/۰۴/۱۳۹۷
رأي وحدت رويه شماره ۷۶۶ هيأت عمومي ديوان عالي کشور در مورد نحوه اجراي مقررات تبصره ذيل ماده۵۵۱ قانون...
۰۲/۰۴/۱۳۹۷
اصلاحيه رأي وحدت رويه شماره ۷۶۲ـ۲/۸/۱۳۹۶ هيأت عمومي ديوان عالي کشور
۱۲/۱۱/۱۳۹۶
رأي وحدت رويه شماره ۷۶۵ هيأت عمومي ديوان عالي کشور راجع به شرايط اعمال مجازات مرتکبين جرائم مواد مخدر...
۰۵/۱۰/۱۳۹۶
رأي وحدت رويه شماره ۷۶۴ هيأت عمومي ديوان عالي کشور در مورد محکومان به حبس دائم
۰۵/۱۰/۱۳۹۶
رأي وحدت رويه شماره ۷۶۳ هيأت عمومي ديوان عالي کشور در مورد دعوي اعلان ورشکستگي به لحاظ عدم رعايت مقررات...
۰۵/۱۰/۱۳۹۶
رأي وحدت رويه شماره ۷۶۲ هيأت عمومي ديوان عالي کشور در مورد صلاحيت مراجع رسيدگي‌کننده به اتهامات رؤسا...
۰۵/۱۰/۱۳۹۶
رأي وحدت رويه شماره ۷۶۱ هيأت عمومي ديوان عالي کشور در خصوص ميزان ديه تعيين شده براي شکستگي استخوان بيني
۰۵/۱۰/۱۳۹۶
رأي وحدت رويه شماره ۷۶۰ هيأت عمومي ديوان عالي کشور در مورد احداث دامداري و ساير موارد مذکور در آن در...
۱۴/۰۶/۱۳۹۶
رأي وحدت رويه شماره ۷۵۹ هيأت عمومي ديوان عالي کشور در مورد مجازات جرائمي که طبق قانون جزاي نسبي است با...
۱۴/۰۶/۱۳۹۶
رأي وحدت رويه شماره ۷۵۸ هيأت عمومي ديوان عالي کشور در مورد صدور حکم واحد با رعايت مقررات تعدد جرم وحقوق...
۱۴/۰۶/۱۳۹۶
رأي وحدت‌ رويه شماره ۷۵۷ هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌کشور با موضوع: دعوي مطالبه خسارت تأخير تأديه محکومٌ‌به...
۲۴/۰۳/۱۳۹۶