آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر شيراز
۲۷/۰۹/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر لار
۲۷/۰۹/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر فسا ـ ۱
۲۷/۰۹/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص سياست‌ها و ضوابط تشويقي کالبدي متضمن نوسازي محله‌اي در...
۲۷/۰۹/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر اليگودرز
۲۷/۰۹/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر دامغان
۲۷/۰۹/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر سلماس
۲۷/۰۹/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر ملارد تغيير کاربري...
۲۷/۰۹/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت‌هاي اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر اسلامشهر...
۲۷/۰۹/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح ساماندهي و توسعه دره حسنک (پرديس شمسه تهران)
۲۷/۰۹/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص اقدامات اجرائي صورت‌گرفته در بافت تاريخي خميني شهر
۲۰/۰۶/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح مجموعه شهري اردبيل
۲۰/۰۶/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون بازنگري طرح جامع تفصيلي شهر حاجي آباد
۲۰/۰۶/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح تفصيلي ويژه بافت تاريخي شهر لار
۲۰/۰۶/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر بروجن
۲۰/۰۶/۱۴۰۱