آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه اصلاح موادي از اساسنامه دانشکده غيردولتي و غيرانتفاعي اصولالدين
۲۸/۱۰/۱۴۰۱
مصوبه موافقت با تغيير زمينه فعاليت دانشکده غيردولتي ـ غيرانتفاعي رفاه
۲۸/۱۰/۱۴۰۱
مصوبه سند تحول شوراي عالي انقلاب فرهنگي
۱۳/۱۰/۱۴۰۱
مصوبه تعيين مناسبت‌هاي جديد جهت درج در متن و ضميمه تقويم رسمي سال ۱۴۰۲ کشور
۱۶/۰۹/۱۴۰۱
مصوبه اهم مسائل و راهبردهاي فرهنگي جهت تقويت سلامت و آرامش اجتماعي
۱۶/۰۹/۱۴۰۱
اساسنامه بنياد پژوهش‌هاي اسلامي آستان قدس رضوي
۰۱/۰۹/۱۴۰۱
مصوبه مباني، اصول و الزامات پياده‏سازي برنامه‌ جامع سبک زندگي اسلامي ـ ايراني
۰۱/۰۹/۱۴۰۱
مصوبه تأييد انتخاب رئيس جهاد دانشگاهي
۰۱/۰۹/۱۴۰۱
مصوبه انتخاب دو عضو جديد هيأت نظارت بر ضوابط نشر کتاب
۱۶/۰۸/۱۴۰۱
مصوبه اصلاح و تکميل تبصره ۱ ماده ۲ مصوبه سياست‌ها و ضوابط اجرايي آمايش آموزش عالي در عرصه سلامت در جمهوري...
۱۰/۰۸/۱۴۰۱
مصوبه سياست‌ها و ضوابط انتقال دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در رشته‌هاي پزشکي، دندانپزشکي و داروسازي...
۱۸/۰۷/۱۴۰۱
مصوبه تعيين الزامات جديد اساسنامه دانشگاه مذاهب اسلامي
۲۲/۰۶/۱۴۰۱
مصوبه نحوه اعتبارگذاري نشريات فرهنگستان‌هاي جمهوري اسلامي ايران
۲۲/۰۶/۱۴۰۱
آيين‌نامه شوراي راهبردي علم، فناوري و نوآوري دفاعي و امنيتي
۲۲/۰۶/۱۴۰۱
مصوبه سند ترويج و تسهيل ازدواج دانشگاهيان
۲۲/۰۶/۱۴۰۱