آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه انتخاب نمايندگان شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي عضويت در شوراي سياست‌گذاري مرکز ساماندهي ترجمه و...
۰۵/۰۸/۱۴۰۰
مصوبه تسري امتيازات موضوع آيين‌نامه مصوب جلسه ۴۷۷ مورخ ۲۱/۱/۱۳۸۰ شوراي عالي انقلاب فرهنگي به دارندگان...
۰۵/۰۸/۱۴۰۰
مصوبه تسرّي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص حوزه¬هاي علميه به شوراي سياستگذاري حوزه¬هاي علميه...
۰۵/۰۸/۱۴۰۰
مصوبه تأييد عضويت معاون فرهنگي سازمان بسيج مستضعفين در شوراي تخصصي توسعه فرهنگ قرآني و سه کميسيون تخصصي...
۰۵/۰۸/۱۴۰۰
مصوبه سياست‌ها، راهبردها، وظايف و ضوابط اجرايي ترويج فرهنگ حضور، توانمندي و افتخارآفريني جانبازان و...
۰۵/۰۸/۱۴۰۰
مصوبه سياستهاي راهبردي رسانه‌اي در شرايط بحران‌هاي طبيعي مثل شرايط ظهور ويروس فراگير کرونا
۰۵/۰۸/۱۴۰۰
مصوبه ساماندهي برگزاري آزمون‌هاي بين‌المللي
۰۵/۰۸/۱۴۰۰
مصوبه تأييد انتخاب دبير شوراي فرهنگ عمومي
۰۱/۰۸/۱۴۰۰
مصوبه اصلاح ماده ۲ قانون تشکيل هيأت‌هاي امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي
۲۹/۰۶/۱۴۰۰
مصوبه لغو اجراء سند يا بيانيه آموزش ۲۰۳۰
۲۹/۰۶/۱۴۰۰
مصوبه تأسيس گروه برنامه‌ريزي مراکز و مؤسسه‌هاي آموزشي و پژوهشي خاص
۲۹/۰۶/۱۴۰۰
مصوبه سياست‌ها و اقدامات اساسي حمايت از ترويج نام‌ها و نشانه‌هاي اسلامي ـ ايراني
۲۹/۰۶/۱۴۰۰
اساسنامه اصلاحي بنياد ايران‌شناسي
۲۹/۰۶/۱۴۰۰
مصوبه اصلاح و تکميل آيي ننامه کميسيون فرهنگي تربيت بدني و ورزش کشور
۲۹/۰۶/۱۴۰۰
سند ملي حقوق کودک و نوجوان
۲۹/۰۶/۱۴۰۰