آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون نسخ قانون تغيير ساعت رسمي کشور
۰۵/۰۳/۱۴۰۱
قانون تمديد مهلت اجراي قانون اساسنامه شرکت ملي پست جمهوري اسلامي ايران
۰۵/۰۳/۱۴۰۱
قانون جهش توليد دانش‌بنيان
۰۵/۰۳/۱۴۰۱
قانون سند الحاقي (پروتکل) اصلاح موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه جهت معاضدت...
۰۵/۰۳/۱۴۰۱
اصلاحات قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در متن، جداول، پيوست‌ها و تغييرات متفرقه
۰۳/۰۳/۱۴۰۱
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۲۶/۰۲/۱۴۰۱
قانون تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار
۱۲/۰۲/۱۴۰۱
قانون اصلاح تبصره ماده (۲۰۶) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
۰۶/۰۲/۱۴۰۱
اصلاحيه قانون اصلاح ماده (۱۸۲) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
۰۱/۰۲/۱۴۰۱
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۲۲/۰۱/۱۴۰۱
قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۱۰/۰۱/۱۴۰۱
قانون سند الحاقي (پروتکل) اصلاحي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي...
۲۸/۱۲/۱۴۰۰
قانون فهرست قوانين و احکام نامعتبر در حوزه احزاب سياسي
۲۸/۱۲/۱۴۰۰
قانون تفسير ماده (۸۱) قانون ماليات‌هاي مستقيم
۲۸/۱۲/۱۴۰۰
قانون به هزينه قطعي منظور نمودن اعتبار خريد وسايل حفاظتي جزيره خارک
۲۸/۱۲/۱۴۰۰