آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۳۱۵۱۲۵۰ هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشکي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۱۶۵۳۴۸/۱۵...
۱۴/۰۴/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۱۵۱۳۰۶ هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشکي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه ۴۷۵۴/۴۶۹۶۰ مورخ...
۱۴/۰۴/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۲۲۲۴۶۲ هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشکي ديوان عدالت اداري با موضوع: بندهاي ۵ و ۶ مصوبه...
۱۴/۰۴/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۱۵۰۷۹۸ هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشکي ديوان عدالت اداري با موضوع: اصلاح برخي قسمت‌هاي راجع...
۱۴/۰۴/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۱۵۰۶۷۵ هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشکي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱۱ و تبصره‌هاي آن...
۱۴/۰۴/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۳۶۷۸۶۶ هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند۲۲ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ تحت...
۱۴/۰۴/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۱۴۷۲۱۱ هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۱ تعرفه شماره (۲ـ۲۰) عوارض...
۱۴/۰۴/۱۴۰۳
الحاق عبارت به تصويب‌نامه‌هاي شماره ۳۸۶۲/ت۵۲۸۰۴هـ مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۵ و ۳۱۴۷۰/ت۵۲۹۶۶هـ مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۶
۱۳/۰۴/۱۴۰۳
آيين¬نامه اجرايي بند (ب) تبصره (۱۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور
۱۳/۰۴/۱۴۰۳
اساسنامه صندوق توسعه شهري و روستايي
۱۳/۰۴/۱۴۰۳
اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات
۱۳/۰۴/۱۴۰۳
آيين‌نامه جامع اعطاي راتبه تحصيلي (بورس) به دانشجويان ايراني
۱۳/۰۴/۱۴۰۳
آيين نامه تسهيل جذب دانشجويان بين المللي
۱۳/۰۴/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص پرداخت ماهانه مبلغ ده ميليون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰) ريال به هريک از بازنشستگان به‌صورت علي‌الحساب...
۱۳/۰۴/۱۴۰۳
تصويب‌نامه شماره ۵۶۳۰۴/ت۶۲۶۷۹هـ در خصوص عرضه و واگذاري بخش از سهام دولت در شرکت‌هاي مندرج در جدول پيوست...
۱۳/۰۴/۱۴۰۳