آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص اعضا حقيقي جايگزين کميته تخصصي معماري، طراحي شهري و بافتهاي...
۲۹/۰۴/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرو انتخاب شهر مشهد به عنوان پايتخت فرهنگ اسلامي در سال ۲۰۱۷...
۲۹/۰۴/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون موضوع تاب‌آوري شهري
۲۹/۰۴/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص تشکيل کميته تخصصي شماره چهار: مقررات، لوايح و سياستگزاري
۲۹/۰۴/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر چکنه
۲۴/۰۴/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون ابلاغ اسناد حريم پايتخت
۱۳/۰۴/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع شهر درجزين
۱۳/۰۴/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر نودخاندوز
۰۸/۰۴/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع ـ تفصيلي شهر توحيد
۰۸/۰۴/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر بجستان
۰۸/۰۴/۱۳۹۵
مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر سراب دوره
۰۸/۰۴/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص تعاوني‌هاي شمال و شمال شرق تهران
۰۸/۰۴/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون احداث شهرک صنعتي دارويي برکت
۰۸/۰۴/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران پيرامون تخلفات صورت گرفته در شهرمشهد
۲۲/۰۳/۱۳۹۵
مصوبه شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران پيرامون طرح يکپارچه اراضي نظامي جنوب شهراصفهان
۲۲/۰۳/۱۳۹۵