آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۳۱۹۷۳۵۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۳ـ ۸ ذيل ماده (۳) آيين‌نامه تسهيل ادامه...
۱۶/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۱۹۷۳۴۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تصميم سازمان ثبت احوال داير بر ممنوعيت انتخاب...
۱۶/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۱۴۶۵۴۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده ۳۹ آيين‌نامه استخدامي...
۱۱/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۱۴۶۵۱۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۸ تصويب‌نامه شماره ۳۷۱۸/ت۵۷۵۹۳ هـ مورخ...
۱۱/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۱۴۶۴۹۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تصويب‌نامه شماره ۱۶۱۹۳/ت۵۷۲۸۰ هـ مورخ ۱۸/۲/۱۴۰۰...
۱۱/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۱۴۶۴۱۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲ بخشنامه شماره ۳۸/۱۰۰۱/۱/۲۲۱۲ مورخ ۸/۱۲/۱۴۰۱...
۱۱/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۱۴۵۹۴۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲ بخشنامه شماره ۲۶۱/۷۰۰ مورخ ۴/۶/۱۴۰۲ معاون...
۱۱/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۰۶۱۳۲۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: فراز پاياني ماده ۵ دستورالعمل آيين رسيدگي به...
۱۱/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۰۶۱۲۵۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه عوارض عدم تأمين پارکينگ در سال‌هاي ۱۳۹۵...
۱۱/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۰۶۱۱۶۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رديف ۵ از جدول تعرفه (۲ـ ۱۳) از تعرفه عوارض...
۱۱/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۰۶۱۰۹۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۵ بخشنامه شماره ۵/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۲۷/۲/۱۴۰۲...
۱۱/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۰۶۰۹۵۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق مصوبه شماره ۲۴۲۱/۰۱/۲۸ مورخ ۱۵/۶/۱۴۰۱...
۱۱/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۰۶۰۷۷۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: با اعمال ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري نسبت...
۱۱/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۰۶۰۶۷۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۱ مصوب شوراي...
۱۱/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۰۶۰۵۶۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۱۴۶۱۲/۶۵۵ مورخ ۲۷/ ۲/ ۱۴۰۱ رئيس...
۱۱/۰۱/۱۴۰۳