آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص انتزاع بخشي از روستاي آتشگاه از محدوده شهر رشت و الحاق...
۱۷/۰۷/۱۴۰۲
مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت‌هاي اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر تايباد
۱۷/۰۷/۱۴۰۲
مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر دامغان، الحاق...
۱۷/۰۷/۱۴۰۲
مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مکان‌يابي و طرح جامع شهرک مسکوني اعتماديه
۱۷/۰۷/۱۴۰۲
مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح جامع شهر ميناب، جابجايي فرودگاه متروکه...
۱۷/۰۷/۱۴۰۲
مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع بندرعباس
۱۷/۰۷/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شاهين شهر
۰۸/۰۶/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون شناسايي پهنه‌هاي داراي قابليت توسعه شهري جديد در شهر...
۰۸/۰۶/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر ايلام
۰۶/۰۶/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع شهر آباده
۲۳/۰۵/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع اراضي برم شاهين‌شهر
۲۳/۰۵/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص شناسائي پهنه‌هاي داراي قابليت توسعه شهري جديد در شهر...
۲۳/۰۵/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع شهر تربت جام
۲۳/۰۵/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مکان‌يابي شهرک مسکوني ايثارگران در خارج از حريم شهر يزد
۲۳/۰۵/۱۴۰۲
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر ابهر
۲۳/۰۵/۱۴۰۲