آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت طرح تفصيلي اراضي ۱۳۰ هکتاري شهيدکشوري اصفهان...
۰۴/۱۱/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص احداث تله کابين کبودوال درجنوب شرقي علي آبادکتول
۰۴/۱۱/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مصوبات سفر استاني هيأت وزيران به استان قم
۰۴/۱۱/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص الحاق اراضي به محدوده شهر شاهرود
۰۴/۱۱/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهرقم
۰۴/۱۱/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون اراضي الحاق شده به محدوده شهر همدان
۰۴/۱۱/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص ضوابط خاص احداث بنا درمحدوده بافت فرسوده شهر تهران
۱۳/۱۰/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون انطباق مصوبه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان آذربايجان...
۰۸/۱۰/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت‌هاي اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهرهاي بوکان...
۰۸/۱۰/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون احداث شهرک مسکوني در غرب شهر يزد
۰۸/۱۰/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري پيرامون اصلاح و تکميل مصوبه ۴/۵/۱۴۰۰ آئين‌نامه ماده ۵۴ آئين‌نامه نحوه...
۰۸/۱۰/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون چگونگي اجرا و نظارت بر اجراي طرح‌هاي توسعه و عمران
۰۸/۱۰/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون کاربري‌هاي تثبيت شده خدماتي درطرح تفصيلي تهران
۰۸/۱۰/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون لزوم انجام و ارائه مطالعات عارضه‌سنجي ترافيک براي کليه...
۲۷/۰۹/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت‌هاي اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهرهاي پيرانشهر،...
۲۷/۰۹/۱۴۰۱