آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص بهبود فرآيندها در دستگاه‌هاي اجرايي و افزايش بهره‌وري
۲۳/۰۹/۱۳۹۰
اصلاح مصوبه شماره ۳۵۲۶۹/۲۰۶ ـ ۷/۷/۱۳۸۹ شوراي عالي اداري
۲۳/۰۹/۱۳۹۰
مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص يكپارچه‌نمودن نظام استاندارد ملي كشور در بخش‌هاي صنعت، كشاورزي و خدمات...
۲۸/۰۷/۱۳۹۰
مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص اصلاح فعاليت‌هاي مركز بين‌المللي گفتگوي تمدن‌ها
۰۲/۰۶/۱۳۹۰
مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص ادغام « معاونت امور سينمايي و سمعي
۱۹/۰۴/۱۳۹۰
مصوبه شوراي‌عالي درخصوص ساماندهي مراكز و مؤسسات تحقيقاتي و آموزشي وابسته به وزارت جهاد كشاورزي
۲۵/۰۳/۱۳۹۰
مصوبه شوراي‌عالي درخصوص دستورالعمل نحوه پرداخت فوق‌العاده كارايي و عملكرد
۲۵/۰۳/۱۳۹۰
مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص نحوه انتخاب و انتصاب مديران حرفه‌اي
۲۵/۰۳/۱۳۹۰
مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص ادغام انجمن مركزي اولياء و مربيان و سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركت‌هاي...
۲۵/۰۳/۱۳۹۰
مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص انتقال پژوهشكده امور اقتصادي از وزارت امور اقتصادي و دارايي به وزارت علوم،...
۲۱/۰۲/۱۳۹۰
اصلاح بند (۱) مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص فعاليتهاي پژوهشي
۲۰/۰۲/۱۳۹۰
مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص فعاليتهاي آموزشي و بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي ايران در حوزه جغرافيايي...
۲۰/۰۲/۱۳۹۰
مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص فعاليتهاي آموزشي و بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي ايران در حوزه جغرافيايي...
۲۰/۰۲/۱۳۹۰
مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص ايجاد انسجام تشكيلاتي در مؤسسات و واحدهاي آموزشي و پژوهشي وابسته به وزارت...
۲۲/۰۱/۱۳۹۰
مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص اصلاحات ساختاري و حذف واحدهاي موازي و يكپارچه‌سازي امور پژوهشي و اعمال...
۲۲/۰۱/۱۳۹۰