آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه اجازه پذيرش دانشجو به صورت شرايط خاص و از طريق مصاحبه به دانشگاه سوره
۰۸/۰۶/۱۴۰۲
مصوبه شيوه‌نامه نظام استاد ـ شاگردي در آموزش هنر
۲۹/۰۳/۱۴۰۲
مصوبه سياست‌ها و ضوابط کيفيت بخشي دانشگاه فرهنگيان
۰۷/۰۳/۱۴۰۲
مصوبه مؤسسه جهاني ولايت
۰۷/۰۳/۱۴۰۲
مصوبه تقويم اصناف، حرفه‌ها و مشاغل کشور
۰۷/۰۳/۱۴۰۲
مصوبه اصلاح و تکميل ماده۱ اساسنامه باشگاه دانش پژوهان جوان
۰۷/۰۳/۱۴۰۲
مصوبه اساسنامه اصلاحي جايزه جهاني امام خميني(ره)
۱۸/۰۲/۱۴۰۲
مصوبه تکميل بند ۷ ماده ۵ اساسنامه جهاد دانشگاهي و تأييد انتخاب عضو حقيقي هيأت امناء آن
۱۹/۰۱/۱۴۰۲
مصوبه تفويض وظايف و اختيارت هيأت امناء به کميسيون دائمي هيأت امناي دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي...
۱۶/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه عضويت سه نفر از اعضاي حقيقي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در شوراي تلفيق برنامه هفتم
۱۶/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه تعيين اولويت‌ها و سياست‌هاي فرهنگي، علمي، فناوري و نوآوري برنامه هفتم
۱۶/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه تکميل ماده۴ مصوبه اصلاحي اهداف، سياست¬ها و ضوابط نشر کتاب و الحاق يک تبصره جديد به ماده ۶ آن
۰۸/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه واگذاري کامل فرايند ارزشيابي و صدور گواهي درجه هنري هنرمندان هنرهاي سنتي و صنايع دستي و نخبگان...
۰۸/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه انتخاب دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي
۰۸/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه تکميل مصوبه تأسيس دانشگاه معارف اسلامي وابسته به نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها(مصوب...
۱۷/۱۱/۱۴۰۱